/* */ سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم
خانه / ابتدایی / پایه پنجم / سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم (سرو بلند سامرا) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد.

اهدیه آسمان_2_

۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ اﻣﺎم ﻫﺎدي

۲- ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدي را ﺑﻪاﺟﺒﺎر از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮا آورد . ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﻫﺎدي ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ

۳-وقتی امام حسن عسکری ع از مدینه به ﺳﺎﻣﺮا آﻣﺪ در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎ اﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﻠﻪ اي ﺑه ﻧﺎم «ﻋﺴﮑﺮ» ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺪاي اﺳﺒﺎن و ﻓﺮﯾﺎد و ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ

۴- وﯾﺰﮔﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ واﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻫﻞ داﻧﺶ ﺑﺮدﺑﺎري ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ مردم

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */