خانه / ۱۳۹۵ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

اجتماعی سوم

نمونه خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی(ازدرس ۱۲ تا ۱) بصورت pdfبرای استفادۀ دانش آموزان و همکارن گرامی در چهارصفحه قابل دانلودمی باشد درس اول: ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم: وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادي ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. …

ادامه نوشته »

سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

بنویسیم اول

نمونه سرمشق درس بنویسیم اول ابتدایی ( ازحرف اُ و ک) برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان عزیز قابل دانلود می باشد. اُﻣـﯿﺪ در اُﺳﺘﺎن ِ ﻣﺎزَﻧﺪران ﺑﻪ دُﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. او در روﺳﺘﺎ ، ﺑُـﺰ دارد . ﺑُﺰِ او دُمِ زﯾـﺒﺎﯾﯽ دارد. اُﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣُﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑُـﺮد. …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

ریاضی نهم

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ١-  واژه ھﺎ وﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده وﺑﺮای ھﺮﻣورد ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ مجموعه :                     …

ادامه نوشته »

آزمون املای ششم فصل اول – مستمر نوبت اول

بنویسیم ششم

نمونه آزمون املای پایه ششم  مستمر نوبت اول ازفصل اول جهت استفاده همکاران گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱- املاء کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح می باشد؟ الف) فیض : بخشش                 ب)فروق : نور ج)هک : …

ادامه نوشته »

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی – چهار درس اول کتاب

بخوانیم دوم

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی ازچهار درس اول کتاب برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزی قبل دانلود می باشد ستایش = پرستیدن و شکرگزاری                    سرآغاز= مقدمه روانم= روح و جانم                   …

ادامه نوشته »

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

هدیه های اسمانی دوم

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی از درسهای ۱۳ و ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- امام حسین(ع)چندمین فرزند امام علی(ع) است؟……. ۲- امام حسن(ع) چندمین فرزند امام علی(ع)است؟…… ۳-نام مادر امام حسن(ع)وامام حسین(ع)چیست؟……. ۴-نام دشمن امام حسین(ع) چیست؟. الف)معاویه …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول – آذرماه

ریاضی6

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول (آذرماه) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ ﺟﻤﻼت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ۱)سه پنجمِ ، ﻋﺪد ۱۲۰ ﺑﺮ ۹ و ۶ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ۲ ﺑﺎ ارﻗﺎم ۵ ، ۷ …

ادامه نوشته »