خانه / ۱۳۹۵ / آذر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

آزمون نهایی مفاهیم وروشهای آماری ۲ خرداد – حسابداری

آزمون نهایی درس مفاهیم وروشهای آماری ۲ رشتۀ حسابداری بازرگانی (خرداد۹۵)همراه با پاسخ نامه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دانلود می باشد. ۱-تعریف پیشامد را بنویسید؟ ۲-نوعی رابطه کمی و بین متغیر هارا…………….. گویند. ۳-دقیق ترین و کم دقت ترین روش رسم خط روند …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی پایه پنجم مستمر نوبت اول – آذرماه ۹۵

آزمون اجتماعی پایه پنجم مستمر نوبت اول ( آذرماه ۹۵) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ﭼه ﻧﺎم دارد ؟ اﻟﻒ- اﺳﺘﺎن   ب – ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن   ج – ﺑﺨﺶ    د- روﺳﺘﺎ ۲-ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر علوم تجربی پایه پنجم فصل ۲ – ۱

آزمون مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی ازدوﺑﺨﺶ ﻣﻮادورﻧﮕﯿﻦﮐﻤﺎن(فصل ۲ – ۱) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالب pdf در دو صفحه آمادۀ دانلود می باشد. ۱ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد، درﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟ اﻟﻒ) درﻫﻤﻪ ي ﻣﻮارد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم مستمر نوبت اول – بخش اول

آزمون ریاضی پایه پنجم مستمر نوبت اول بخش اول(آبان ماه ) برای استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ؟ اﻟﻒ) اگر ﻋﺪد ۷۴۵۰ را در ۱۰ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ، ﻋﺪد ۴ چه مرتبه اي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟……………. …

ادامه نوشته »

آزمون فارسی نوشتاری پایه پنجم مستمرنوبت اول – آذر

آزمون فارسی نوشتاری پایه پنجم ابتدایی مستمرنوبت اول ( آذرماه ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد ۱ درﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ اﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﻒ) ﺟﻬﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻟﻄﯿﻒ  ب) ﻧﯿﺮو ﺷﮑﻮه ﻋﻤﯿﻖ  ج) ﻋﺎﻟَﻢ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﺎﮐﯽ  …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی پایه پنجم مستمر نوبت اول – آذر ماه ۹۵

آزمون اجتماعی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت اول (آذر ماه ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺗﺮس ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﻒ) ﺗﺮس از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ            …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ وﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ ﻧﻣره٢ -ﺛﻠﺚ را ﺑﺎ ۱ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. -ﮐﺴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺴﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎده ﺷﺪن …

ادامه نوشته »