خانه / ۱۳۹۵ / آبان (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ﮔزﯾﻧه درﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ١-ﺗﻌﺎون ﺑه زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ………………….٠/۵ﻧﻣره اﻟف: ﻣﺣﺑت، ھﻣدﻟﯽ، ھدﯾﮫ دادن        ب:ﻏذاﺧوردن، درس ﺧواﻧدن، ﻣﺳوﻟﯾت ج:ﻗﺎﻧون، دوﻟت، …

ادامه نوشته »

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول (دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdfقابل دریافت می باشد اﻟف:ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ رااﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ۱-ازﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل ﺣﻔﺎظت اززﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎﭼﯾﺳت؟ اﻟف)ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ازﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧد   ج)واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣوﺟودات زﻧده ﺑه ﯾﮑدﯾﮕر   ب)ﺣﻖ ﺣﯾﺎت   د)ھﻣه ی ﻣوارد ۲-ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ- ﮐﺪام ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۳۲                  ۱۴/۵۴۵۴۵۴….           …

ادامه نوشته »

سوالات نهایی شیمی پیش دانشگاهی – چهارم ریاضی

سوالات نهایی درس شیمی پیش دانشگاهی رشتۀریاضی سال چهارم دبیرستان همراه با پاسخنامه درشش صفحه برای استفادۀ شماعزیزان بصورتpdfقابل دریافت میباشد اﮔﺮ در واﮐﻨﺶ ﻓﺮﺿﯽ : ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ي دوم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – نوبت دوم

آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – نوبت دوم در دو صفحه برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد.    نتیجه گیری از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرد.         ص                         …

ادامه نوشته »

امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر – نوبت اول

نمونه امتحان درس جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در قالبpdf  قابل دانلود می باشد. ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺟﺎ وارد …

ادامه نوشته »