خانه / ۱۳۹۵ / آبان (صفحه 5)

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۵

امتحان بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر – بهمن ماه

امتحان درس بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر (بهمن ماه۹۵)در دو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد زﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ؟ اﻟﻒ) رﯾﺰﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻮي       ب) ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه    ج) ﺳﻬﺎم ﺧﯿﺎم   …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه که بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد ۱- اعداد زیر را به حروف بنویسید. ۲۳۴۵…………………………………….. ۷۰۸۹…………………………………….. ۲۳۵۷…………………………………….. ۲-اعداد زیر را به رقم بنویسید. پنج هزارو سیصدو نه———————(……………………….) نه هزارو نه ——————————-(………………………..) هشت هزارو چهارصدوهفتادو …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه ۹۵

آزمون اجتماعی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و درقالب pdf جهت استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱نوزادان ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎھﮕﯽ ﺧوب ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد؟ ۲-شناسنامه نشان دهندۀ چیست؟ ۳چراکف ﭘﺎی ﻧوزادان را ﻣﮭر ﻣﯽ زﻧﻧد؟ ۴-خط زمان را تعریف کنید؟ ۵-چه زمانی …

ادامه نوشته »

تکالیف پایان هفته ویژه سوم ابتدایی – آبان ۹۵

نمونه تکالیف پایان هفته ویژه سوم ابتدایی  (آبان ۹۵) برایکار در منزل بصورت pdf در دوصفحه جهت استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دانلود می باشد. ۱ – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﮔﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ ز -ك – ت – ر – …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی سوم ابتدایی همراه با پاسخ

نمونه آزمون اجتماعی سوم ابتدایی همراه با پاسخ بصورت pdf  در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد ۱- اسراف یعنی چه؟  یعنی زیاده روی در مصرف هرچیزی ۲-چه کارهایی می توانیمانجام دهیم که درست مصرف کنیم؟ صرفه جویی کنیم- پس انداز کنیم- ……… ۳-به …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی پایه سوم ابتدایی مستمر – اسفند ۹۵

نمونه آزمون درس اجتماعی پایه سوم ابتدایی مستمر نوبت دوم(اسفند ۹۵) همراه با پاسخنامه در دو صفحه بصورتpdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- «اﻳﻞ»ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟ ۲- ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ؟ ۳- ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ۴- ﭼﺮا اﻓﺮاد اﻳﻞ ﻛﻮچ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ١ ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد: هُما وَجَدَتامِفتاحَهُما مَن سَأَلَ ،عَلِمَ هذَاشاعِرُ، ایرانیُ اَلعالِمُ بِلا عَمَل کَالشَجَرِ بِلا ثَمَر      

ادامه نوشته »