بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۵

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ )

هدیه اسمانی -ششم

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ ) برای استفادۀ همکارانودانش آموزان گرامی در دوصفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-آینده نگری و کار و تلاش جدّی از ویزگیهای دورۀ نوجوانی است            صحیح               …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

ریاضی6

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) = (𝐵) = ۴ (۴   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر

بنویسیم اول

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی کلاس اول ابتدایی – آذر۹۵ که بصورت pdfبرای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه قابل دریافت و دانلود می باشد. ۱- نام هر تصویر را بنویس.   ………..            …………              ………….. ۲-در …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه

هدیه اسمانی -ششم

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه.درس چهارم(باغ سری ساغر)همراه با پاسخنامه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دریافت می باشد. کامل کنید ۱- رادﯾﻦ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﮕﻮ ﮐﺎر دارم؛ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.» اﯾﻦ …

ادامه نوشته »

نمونه امتحان شیمی ۴ سال چهارم – رشتۀ تجربی و ریاضی

شیمی 4

نمونه امتحان شیمی۴سال چهارم رشتۀ تجربی و ریاضی (نوبت اول دیماه)همراه با پاسخنامه درسه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد ۱-عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف)واکنش(پتاسیم-لیتیم)با آب شدیدتراز واکنش سدیم با آب صورت می گیرد. ب)از نظر تئوری برای افزایش مقدار …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی – فصل پنجم ( نسبت )

ریاضی6

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی – فصل پنجم (نسبت،تناسب و درصد)دردوصفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عریزدرقالبpdfآمادۀ دانلود می باشد. ۱- نسبت    به۲ مانند ۱ به ۶ است.                                   صحیح   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون املاء ماهانه ششم مستمرنوبت اول – فصل سوم

فارسی بنویسیم ششم

نمونه آزمون املاء ماهانه ششم مستمرنوبت اول -ازفصل سوم برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf در دوصفحه قابل دریافت می باشد. ۱-در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ الف)عشرت و انجب تمام ملل/یادگار قدیم دورانیم ب)چون که حب وطن ز ایمان است/ما یقینن ز اهل ایمانیم ج)مثل غم …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول – آذر ماه

ریاضی ششم

(آذر ماه)در دو صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱ -ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺴﺎوي درﺳﺖ اﺳﺖ ؟ اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار وﭼﻬﻞ > 19000040  ب) ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯽ ﻫﺰار و ﺳﻪ > 80000030003  ج) ﺳﯿﺼﺪ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰاروﻫﺸﺖ < …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول – دیماه

شیمی پیش دانشگاهی

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول (دیماه) همراه با پاسخنامه درهشت صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdfآمادۀ دانلود میباشد. ۱- در عبارتهای زیر جاهای خالیرابا نوشتن کلمه یا کلمات مناسب کامل کنید. الف)فرایندها بر در صنعت، در فشارهای ………. انجام می شود. ب)طبق نظریه ی …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه دیماه – ریاضی فیزیک و تجربی

شیمی 4

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه رشتۀ ریاضی فیزیک و تجربی ( نوبت اول دیماه) همراه با پاسخنامه در چهار صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) واﮐﻨﺶ (ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ – ﻟﯿﺘﯿﻢ) ﺑﺎ آب، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از واﮐﻨﺶ ﺳﺪﯾﻢ …

ادامه نوشته »