خانه / ۱۳۹۵ / آذر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

(ازفصل ۲)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه و درقالبpdfقابل دانلود می باشد. ۱-ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ. ۲-ﺑﯾن دوﮐﺳر زﯾر ﭼﮭﺎر ﮐﺳر ﺑﻧوﯾﺳﯾد. ۳-اﻋداد زﯾر را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگﻣرﺗب ﮐﻧﯾد. ۴-ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﺳرھﺎی زﯾر ﻣﺗﻧﺎوب ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﺗوم؟ ۵- ﺑﺎ ﺗوﺟه …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر از بخش اندازه گیری در یک صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریاقت می باشد. .۱- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻂّ ﻫﺎي زیر را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ………..سانتیمترو……….. میلیمتر…………=میلیمتر ………..سانتیمترو………..میلیمتر………..=میلیمتر ۲-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر دیماه

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر دیماه که به عنوان آزمون و تکلیف شب برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﺧﻂّ راﺳﺖ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ اﻧﺪازه ي آن۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل اﯾﻦ ﺧﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ …………………… ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ. ۲ -ﯾﮏ ﺧﻂّ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل آن۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی به عنوان مستمر کلاسی یا تکلیف شب در یک صفحه همکاران و دانش آموزان گرامی می توانند در قالبpdf دریافت نمایند. ۱٫ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ۲٫ ﺑﺎز ﺷﺪه ي ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﻨﻨﻮﯾﺲ. …………+………..+………=۵۷۲ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی سوم ابتدایی مستمر نوبت اول

امتحان ریاضی پایه سوم ابتدایی مستمر نوبت اول (آذر ماه) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱- از ﻋﺪدي ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﮐﻦ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﺑﺪه. ریاضی سوم ۲- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ …

ادامه نوشته »

تمرین شب ریاضی پایه دوم ابتدایی – ساعت

نمونه تمرین شبِ ریاضی پایه دوم ابتدایی (پول وساعت) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزات گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻫﺮ ﻋﺪد داده ﺷﺪه، ﺳﮑّﻪ ﺑﮑﺶ   ۲- ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي زﯾﺮ را را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي آن را ﺑﮑﺶ    

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف شب نیز استفاده کنند ۱-اوﻻَ ﻧﯿﻤﻪي دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ رﻧﮕﺶ ﮐﻨﯿﺪ   ۲- ﺗﻮي ﺟﯿﺐ ﻻﻟﻪ ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟  

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل اول

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫید. ………….=۱۱-۸        ……..=۱۳-۱۰       ………..=۱۶-۸ ………..=۱۵-۴        ……..=۸+۸         ………..=۷+۴ ……..=۹+۳ …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی از فصل اول در دو صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر وﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ي ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ الف) “۳۰      ۲۰        ۴       …

ادامه نوشته »