خانه / ۱۳۹۵ / آذر (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۵

امتحان اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس اول

امتحان درس اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ازدرس اول برای استفادۀ شما عزیزان در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻟﻒ) از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ                 ب) از زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ج) از زﻣﺎن …

ادامه نوشته »

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دانلود می باشد. ١-ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﭘر ﮐﻧﯾد الف: ﺳﺎﺧت ﻣوﺑﺎﯾل و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻧﻣوﻧه ھﺎﯾﯽ از ﺗﺑدﯾل ……. ﺑه ………. اﺳت. ب:اﺗﺎﻧول در …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم – فصل دوم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول ازفصل دوم کتاب در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد ۱-ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ؟ ۲- یکی از کسرها با بقیه برابر نیست آنرا مشخص کنید ۴- 

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول – دیماه

امتحان درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ً۱۸ :َ۴۸ :۱۶ واد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺷﺪ ودر ﺳﺎﻋﺖً۲۰: َ۳۲ :۱۸ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

امتحان مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه و درقالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ ازاﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ زﯾﺮ،ﻋﺪد«ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزده ﻫﺰار»ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳۸۰/۲۱۹/۰۰۰                 …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درس های اجتماعی سوم ابتدایی – ازدرس ۱۳ تا ۲۳

نمونه خلاصه ای از درس های مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(ازدرس۱۳تا۲۳)بصورت pdfبرای استفادۀ همکارن ودانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ:ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻌﺒﻪ ي ﻣﻘﻮاﯾﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﺑﺎﻟﻪ …

ادامه نوشته »