خانه / ۱۳۹۵ / دی (صفحه 5)

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۵

دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای – دیماه ۹۵

همکاران و دانش آموزان گرامی دانلود نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدای ویژۀ دیماه جهت استفادۀ شما آمادۀ دریافت می باشد.فایل بصورت pdf در دو صفحه تهیه شده است. ۱- ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ؟ اﻟﻒ) اگر ﻋﺪد ۷۴۵۰ را در ۱۰ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ، ﻋﺪد ۴ چه …

ادامه نوشته »

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و هفتم بصورت pdf در چهار صفحه قابل دریافت می باشد.ودر ادامه بحث گرامری تست هایی جهت خودآزمایی قراد داده ایم. تعریف کلمه های مترادف(هم معنی): به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی …

ادامه نوشته »

دستور زبان فارسی ویژه پایه ششم و هفتم – کلمات هم خانواده

دستور زبان فارسی ویژه پایه ششم و هفتم – کلمات هم خانواده(قسمت اول) که قابل استفادۀ سایر پایه ها هم می باشد.و بصورت pdf در سه صفحه قابل دریافت می باشد. توجه: در زبان فارسی باید بن ماضی و بن مضارع را ملاک هم خانواده بودن قرار داد کلماتی که …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱ -ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) اﮔﺮ روي ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ×۳۰ و روي ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﯽ ×۴۰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭼﻨﺪ …

ادامه نوشته »