خانه / ۱۳۹۵ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم

هدیه اسمانی -ششم

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم که به عنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-صفوان از یاران امام رضا ع بود ودر عصر مأمون می زیست.        صحیح   …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر

بنویسیم پنجم

آزمون مداد کاغذی بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – مستمر . جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ي زﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ارزش اﻣﻼﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ع         …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه. جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ داﻧﺎ : ………………. ﺷﺎدي : ………………… ﻃﻮﻻﻧﯽ : ……………….. ﻣﻔﯿﺪ ۲-.ﺟﻤﻼت زﯾﺮ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

علوم پنجم

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم .این آزمون بصورت تستی در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دیافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ؟ آهن، جیوه                  نفت،آهن …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴

کتاب ریاضی اول

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- برای تفریق های زیر شکل بکش ، سپس حاصل تفریق را بنویس. =۶-۶               …

ادامه نوشته »

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

آزمون جامع

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ از سه درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی جهت استفادۀ همکاران گرامی برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پایه اول ابتدایی با آزمونهای علمی و نحوۀ تست زنی،درچهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. فارسی: ۱- در کدام گزینه یک …

ادامه نوشته »

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم

بنویسیم اول

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بعنوان کار کلاسی وتکلیف شب در دو صفحه در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺸﺎﻧﻪ ي  ( ﻧـ ن ) را از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ودورش ﺧﻂ ﺑﮑﺶ. …

ادامه نوشته »

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی – قسمت اول- برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز جهت کار کلاس و تکلیف شب، در یک صفحه قابل دریافت می باشد.   اﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﮕﻮ . ﺻﺪاي اوّل آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ آن را …

ادامه نوشته »