خانه / ۱۳۹۵ / بهمن (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی جهت آمادگی بیشتر بصورت pdf در یک صفحه قابل دانلود می باشد.   ۱-طول و ﻋﺮض ﺑﺎﻏﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶/۷۴۱ و ۳/۰۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دور ﺗﺎ دور ﺑﺎﻏﭽﻪ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی …

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی … برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ﺳﻮاﻻت درس ﻫﺪﯾﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﻒ)ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺒﺎ       ب) ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مدادکاغذی ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.               جملات صحیح یا جملات غلط را مشخص کنید ۱٫ در ﻋﺪد ۸۹،۸۶۷،۲۴۳ رﻗﻢ ﺻﺪﮔﺎن ﻫﺰار دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ۱ تا ۳

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی (فصل های ۳-۲-۱) جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد.   ۱٫درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎ درﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻋﺪد ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯽ ﺻﺪ وﺳﯽ …

ادامه نوشته »

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم

سوال و جواب درس هدیه های آسمانی پایه پنجم درس یازدهم (سرو بلند سامرا) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ اﻣﺎم ﻫﺎدي ۲- ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﻫﺎدي را …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس یازدهم (سرو بلند سامرا) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بعنوان آزمون مستمر در یک صفحه و درقالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺎم ﭘﺪر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ۲-  اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ …

ادامه نوشته »

سوالات درس هدیه آسمانی پنجم فصل پنجم – همراه با پاسخ

سوالات درس هدیه آسمانی پنجم فصل پنجم – همراه با پاسخ (گل صد برگ) جهت استفادۀ دانش آموزان گرامی در پنج صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.   ۱- ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درود و ﺳﻼم ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ؟ ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن – ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن – ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس هدیه آسمانی پایه پنجم – فصل پنجم

دانلود نمونه سوالات درس هدیه آسمانی پایه پنجم – فصل پنجم (گل صد برگ) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد.   ۱- چه کسانی بر پیامبر درود و سلام می فرستند؟ ۲- پیامبر دو ست داشتنی ترین ……… وبهترین بندی …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات هدیه آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – فصل ۴

نمونه سوالات هدیه آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – فصل ۴ (از نوزاد بپرسید) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.   ۱- اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس ۴

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس ۴ (از نوزاد بپرسید) برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دوصفحه وبصورت pdf قابل دریافت می باشد.   ۱-  اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در ﮔﻬﻮاره ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ﭼﻪ ﺑﻮد ؟ ۲-ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ …

ادامه نوشته »