خانه / ۱۳۹۵ / بهمن (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – درس سوم

سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم همراه با پاسخ – درس سوم (بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست) برای استفادۀ دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﺳﻮره ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮآن ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ. ۲- ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست)برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf آماده ی دریافت می باشد. ۱- ﺳﻮره ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮآن ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ………………..اﺳﺖ ۲- ﺧﺪاوﻧﺪ در …

ادامه نوشته »

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم (تنها او)  برای استفادۀ دانش آموزان گرامی دررپنج صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻏﺬای …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم (تنها او) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ۳-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و …

ادامه نوشته »

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول (دسته گلی از آسمان) برای استفاده دانش آموزان عزیز جهت آمادگی بیشتردرچهار صفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف    ﭘﺮوردﮔﺎر    اﺳﺖ ۲-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد.   ۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟ ۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم جهت آشنایی و آمادگی دانش آموز و استفادۀ همکاران گرامی در پنج صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-حاصل جمع سن آرام و بهرام و پدرام ۳۱ سال است . سه سال بعد حاصل جمع سن آنها …

ادامه نوشته »