خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس ریاضی پایه اول ابتدایی ویژۀ اردیبهشت ماه

نمونه کاربرگ ارزشیابی درس ریاضی پایه اول ابتدایی ویژۀ اردیبهشت ماه جهت استفادۀ همکاران گرامی به عنوان ارزشیابی مستمر و تکلیف پایان هفته یا کلاسی قابل دانلود و استفاده می اشد. تمرین ساعت نویسی: جاهای خالی را کامل کن جاهای خالی را توجه به شکل کامل کن

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.   ص         غ الف)ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻔﻮذودﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دراﻣﻮرﮐﺸﻮرﻣﺎن دردوره ﻫﺎي زﻧﺪﯾﻪ وﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮد.   ص       …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ .     ص …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺪون ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و دﺳﺖﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ؟ …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه که همکاران و دانش آموزان عزیز می توانند به عنوان آزمون مستمر نوبت دوم نیز استفاده نمایند و در دو صفحه در قالبpdf دانلود نمایند. ۱ اﯾﺮان وﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش درﮐﺪام ﻗﺎره ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ اﻟﻒ) ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ      ب) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم در دو صفحه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عریز قابل دریافت می باشد. ۱- رودﮐﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﮐﺪام دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ؟ اﻟﻒ) اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن  ب) ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن  ج)سلجوقیان            د) غزنویان ۲- درزﻣﺎن ﮐﺪام …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس علوم تجربی پایه ششم – نوبت دوم خرداد

دانلود نمونه سوالات درس علوم تجربی پایه ششم – نوبت دوم خرداد – نوبت دوم خرداد جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید:   ۱- آخرین مرحله که دانشمندان در روش …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه های آسمانی ویژه پایه ششم – نوبت دوم خرداد ماه

آزمون درس هدیه های آسمانی ویژه پایه ششم – نوبت دوم خرداد ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱-امام علی (ع) در بارۀ شریک نداشتن خداوند، چه دلایلی را برای فرزنداشان امام حسن(ع) بیان کردند؟ الف) نظم …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – نوبت دوم

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – نوبت دوم (خردادرماه) در سه صفحه و در قالب pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱-گزینه درست را انتخاب کنید: استفاده از فکر وتجربه دیگران را ……………. می گویند. الف)همکاری           …

ادامه نوشته »