خانه / ۱۳۹۶ / فروردین (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

نمونه آزمون بنویسیم فارسی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون بنویسیم فارسی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم در دو صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱- با کلمات داده شده جمله بساز: نور ماه : ………………………………….. مهربان: …………………………………. می خورد :………………………………. پرچم ایران : ……………………………… ۲- با …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر فارسی و نگارش پایه ششم – اریبهشت ماه

نمونه آزمون مستمر فارسی و نگارش پایه ششم – اریبهشت ماه در چهار صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻤﻪ ي«ﺑﯿﻨﺎ »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ ؟ رﻫﺎ          ﺻﺪا       …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون فارسی و نگارش پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

دانلود نمونه آزمون فارسی و نگارش پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در چهار صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﺎده ، ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﺷﺐ ﺷﻨﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻋﻠﯽ ﺟﻮﺷﺶ ﭼﺸﻤﻪ ي ﻋﺸﻖ ازﻟﯽ ب …

ادامه نوشته »

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش

دانلودنمونه پیک آدینه ( تکلیف پایان هفته ) پایه اول ابتدایی حرف ش برای استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- چند کلمه دوقلو مانند نمونه بنویس. بابا               ……………             …

ادامه نوشته »

آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – ریاضی فارسی علوم هدیه

آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – ریاضی فارسی علوم هدیه جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در چهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ریاضی: ۱-ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿـــــﻠﻪي ۷۲ ﺳﻄﻞ آب۳۸ ۴ ﻟﯿﺘﺮي ﭘﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﺎ ﺳﻄـــﻞﻫﺎي ۳۴ ۸ ﻟﯿﺘﺮي ﭘﺮ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع مدادکاغذی ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ماه

نمونه آزمون جامع مدادکاغذی ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ماه از دروس (ریاضی فارسی علوم  و هدیه های آسمان) در چهار صفحه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی  بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱-در ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ در ﻫﻔﺘﻪي اول روزي (یک ششم)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، در ﻫﻔﺘﻪي دوم روزي (یک …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶ که از دروس ریاضی – فارسی – علوم و هدیه های آسمانی در چهر صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ریاضی: ۱-  اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – نوبت دوم

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – نوبت دوم (خرداد ماه) که بصورت pdf در دو صفحه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ١_ ﻋدد زﯾر را ﺑه ﺣروف ﻧوﺷﺗه وﺑه ﭘرﺳش ھﺎی زﯾر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد. حروف : …………………………………………         …

ادامه نوشته »