خانه / ۱۳۹۶ / خرداد (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ: ۲٫ a. angry           b.rude       …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم – خردادماه(رایگان) در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ۱-اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي روش ﻋﻠﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ۲-ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ ازﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪو ﮔﺎﻫﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نویت دوم – خردادماه در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ۱- ﺳﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه(رایگان)در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﭼﺮا درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﮐﻼس ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ۱-ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﺮدش ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟ …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم

نمونه ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی – نوبت دوم در شش صفحه (رایگان) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. .ﻣﻌﻨﯽ واژه ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ زیستن = ………….           عیب=……….               …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در شش صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﭘﺪر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس بخوانیم وبنویسیم چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه (رایگان) جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه قابل دانلود می باشد. . از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و دو دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﻮم – ﺷﺎﮐﺮ ﻋﻼﻣﺖ   …

ادامه نوشته »

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.   ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ را از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ.  ﺷﻬﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن، ﮐﻮﭼه =………….   ………………….  …………….       …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم خرداد

نمونه آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم خرداد – خوانداری نوشتاری در سه صفحه و در بصورتpdf قابل دریافت و استفاده می باشد. .ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه، ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ……..سیب زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﯿﺪ و در …

ادامه نوشته »