خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم خرداد ماه – خوانداری و نوشتاری

آزمون درس فارسی پایه چهارم ابتدایی نویت دوم خرداد ماه – خوانداری و نوشتاری در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد(رایگان)  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻠﻤﻪ ي :ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) وﻗﺘﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد

دانلود نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد (در شش صفحه) جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت و استفاده می باشد. ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ آب ﮐﯿﺴﺖ؟ حضرت محمد (ص)             …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خردادماه

آزمون هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی ویژۀ نوبت دوم – خردادماه در سه صفحه و در قالب pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻞ دﻫﯿﺪ از رﻓﺘﺎر اﻣﺎم ﺟﻮاد (ع) ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮن ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه در سه صفحه و بصورتpdf  برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ را از داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . وﻗﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎري …………………… (ﺗﻼش / ﻧﯿﺖ )ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد

نمونه ارزشیابی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد در شش صفحه برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺷﯿﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﮐﺸﻒ و .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، …………… ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﯿﺪ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی – خرداد

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی – خرداد جهت استفادۀ شما عزیزان در سه صفحه و در قالبpdf آماده دانلود می باشد. ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ۱-.ﮐﺸﻒ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ۲-ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ؟ ۳-ﮐﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ …

ادامه نوشته »

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی نوبت پایانی – خرداد

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی نوبت پایانی – خرداد براب استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در سه صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ۱- درﺧﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻞ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎردار در ﻧﺎﺣﯿﻪ ي …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه در شش صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. ۱- ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺶ ﺑﺴﺘﻪ ي ۱۲ ﺗﺎﯾﯽﻣﺪاد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﯿﻦ ۹ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم – خرداد ماه در سه صقحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ              (۳۵۹۰۶۰۱۳۷) اﻟﻒ)ﻋﺪد را ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در سه صفحه و بصورت \pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻃﻮﻝ ﺩﺭﺏ ﺍﺗﺎﻕ ۲ /۱ ………………..ﺍﺳﺖ. ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦ …

ادامه نوشته »