خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

آزمون درس ریاضی ویژه پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس ریاضی ویژه پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت جهت استفادۀ شما عزیزان در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.                       …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه اول ابتدایی – مستمر نوبت دوم در دو صفحه و بصورت pdf  برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱ – مسئله ها را با رسم شکل یا محور حل کن و عبارت مناسب بنویس. آزاده ۵ ﮐﺘﺎب داﺷﺖ ﭘﺪرش ﻫﻢ ۲ ﮐﺘﺎبِ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان قابل دانلود می باشد. ﺗَـﺮْﺟِﻢِ اﻟﮑَﻠِﻤﺘﻴﻦِ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗَﺤﺘَﻬﻤﺎ ﺧﻂﱞ (ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮش ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ) ۱) ﺣﻴﱠـﺮَتْ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةُ اﻟﻨﺎسَ ﺳﻨﻮاتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔً. ۲) أَﻣَﺮَﻫُﻢ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦَ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱-ﺟﻤﻼت ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ )ص( و ﺟﻤﻼت ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ )غ( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) ﺑﺪن ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ي ﺟﺎﻧﺪاران از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه (آزمون پایانی) در سه صفحه و رد قالبpdf آماده دانلود و استفادۀ شما عزیزان می باشد. ۱ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪام ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ الف) نموداردایره ای         ب) نمودار خطی   …

ادامه نوشته »

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی خرداد ماه در دو صفحه قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱ درﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ دوﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﻒ) ﻋﺪل و داد         ب) ﻇﺎﻟﻢ وﻣﻈﻠﻮم         ج) ﻋﺎدل وﺳﺘﻤﮕﺮ   …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم، یا آزمون پایانی خرداد ماه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱٫ ﺳﻌﺪي ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻫﻞ  کدام شهر ﺑﻮد؟ اﻟﻒ) ﺗﻬﺮان       ب)ﺑﻮﺷﻬﺮ   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه(سری سوم) در چهار صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.   ۱- جمله بساز: کم کم : ……………………………………………………………… میهن : ………………………………………………………………. قصه : ……………………………………………………………….. پرچم : ………………………………………………………………. هم کلاس: ………………………………………………………… ۲- مرتب …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت (سری دوم) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- کامل کن من قرآن خواندم.                           …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت (سری اول) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. جمله بساز: بی حوصله:…………………………………………….. هر روز: ……………………………………………………. قصه : ……………………………………………………… کم کم : ………………………………………………….. همکلاس : ………………………………………………….. پرچم : …

ادامه نوشته »