خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 5)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ)ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﻗﺪﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم ﻫﺎدي(ع)واﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي(ع)درﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ .     ص     غ  …

ادامه نوشته »

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت در دو صفحه قابل دانلود و استفاده می باشد. ۱ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺎَﻣل ﮐﺮدوﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:( ﺻﺒﺮﮐﺮد – اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ) اوﻫﺮﮔﺰواﻗﻌﻪ ي ﺣﺮﯾﻖ راﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم (اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﮐﻠﻣه ھﺎی در ھم رﯾﺧﺗه زﯾر را ﻣرﺗب ﮐن و ﺟﻣﻠه  ای ﮐﺎﻣل را ﺑﻧوﯾس . ﺳﭘس زﯾر ﻗﺳﻣت …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ                       …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت جهت استفادۀ دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺗﺮﺟﻢ ِاﻟﮑﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦِ ﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺧﻂٌّ اﻟف(ﯾَﻧﮭَﺑونَ أﻣواﻟَﻧﺎ………….            ب(اﻟدﱠﻻﻓﯾنُ ﺗَﺻﻔُر ُ ﮐَﺎﻹﻧﺳﺎنِ ……….. ۲- …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه بصورتpdf قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ) درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. – “٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٢٦”هﺰارراﺑﺎﺗﻘﺮﯾﺐ١٠هﺰارﺑﺼﻮرت”٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٣٠”هﺰارﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ . درﺳﺖ نادرست – ﻋﺪداﻋﺸﺎری “٢٠/٠٠٩” راﺑﻪ ﺣﺮوف “ﺑﯿﺴﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت بعنوتن آزمون مستمر نوبت دوم برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. .۱-ﺟواب ﺻﺣﯾﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣت √ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد اﻟف) ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر اﮔر ﺑه آب اﺿﺎﻓه ﺷود ﻣﺣﻠول ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯾﺷود؟ ١) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت مستمر نوبت دوم در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ شما عزیزان  قابل دانلود می باشد.   ۱-عدد زیر را با حروف نوشته و به پرسش های زیر پاخ دهید. حروف = ……………………………………………….. ۷۸۴۶/۳۲۵ ارزش مکانی عدد ۲ …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تستی درس هدیه های آسمانی پایه هفتم – درس ۱ تا ۸

نمونه سوالات تستی درس هدیه های آسمانی پایه هفتم – درس ۱ تا ۸ که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در شش صفحه و بصورتPDF قابل دریافت می باشد. ۱- خداوند برای محافظت از انسانها چه کسانی را گماره است؟ الف) پیامبران  ب)فرشتگان   ج) انسانها   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت در سه صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلو می باشد. ۱- اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ، ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزه ۸ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮدﻣﺎي ﻫﻮا، روز اول ۸ – درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ روز …

ادامه نوشته »