خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 6)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم احتمال

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم کسر واحتمال برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در سه صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ. ۳ ﻗﺴﻤﺖ آن را …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه  بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻋﺪد ۳۵۰۰۰۹۳۰۰۰۶ رﻗﻢ ۵ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﯾﮑﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در دو صفحه و در قالب pdf  قابل دانلود می باشد. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ روي ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿـ ض دارﻧﺪ رﻧﮓ زرد ﺑﺰن. ﭘﺎركِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي رﺿﺎ ﯾﮏ ﺣﻮض …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی مستمرنوبت دوم اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی بعنوان آزمون ارزشیابی نوبت دوم یا کاربرگ کلاسی قابل دانلود می باشد. در هر ردیف عدد ها را نوشته و ادامه بده ده – بیست –  …………………………………………………….. شصت وچهار – شثت وپنج –  ……………………………………. چهل …

ادامه نوشته »