/* */ آزمون شیمی 4 وآزمایشگاه دیماه - ریاضی فیزیک و تجربی
خانه / متوسطه دوم / پایه دوازدهم(سوم متوسطه) / آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه دیماه – ریاضی فیزیک و تجربی

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه دیماه – ریاضی فیزیک و تجربی

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه رشتۀ ریاضی فیزیک و تجربی ( نوبت اول دیماه) همراه با پاسخنامه در چهار صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﻒ) واﮐﻨﺶ (ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ – ﻟﯿﺘﯿﻢ) ﺑﺎ آب، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از واﮐﻨﺶ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ آب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ب) از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﯿﺎك در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﺑﺮ، ﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎ را (اﻓﺰاﯾﺶ – ﮐﺎﻫﺶ) و ﻓﺸﺎر را

(ﮐﺎﻫﺶ – اﻓﺰاﯾﺶ) داد.
پ)در ﻣﺒﺪل ﻫﺎي ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ از(رودﯾﻢ – واﻧﺎدﯾﻢ ﭘﻨﺘﺎ اﮐﺴﯿﺪ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲-درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.(ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﻧﺎدرﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ)

اﻟﻒ( ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه، (در ﯾـﮏ واﮐـﻨﺶ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﭘـﺬﯾﺮ) ﻣﻮﺟـﺐ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺗﻌﺎدل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ب) در واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎده، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
پ) در ﺗﻌﺎدل ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﮔﯿﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ، ﺗﻌﺎدل در ﺟﻬﺖ رﻓﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c2-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9

سوالات نهایی درس طراحی ( ۲ ) خرداد ۹۵ – رشته گرافیک

سوالات نهایی درس طراحی ۲ رشته گرافیک سال سوم متوسطه (خرداد ۹۵)همراه با پاسخ نامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

/* */