خانه / متوسطه اول / پایه هشتم / امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت استفادۀ همکاران عزیز و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد.

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﮥُ اﻟﻌﯿﺶِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراةِ.)۵/.

ب) اﻟﺴّﮑﻮتُ ذَﻫﺐٌ واﻟﮑﻼمُ ﻓِﻀّﮥٌ.)۵/.

ج) ﯾﺪُ اﷲِ ﻣﻊَ اﻟﺠﻤﺎﻋﮥِ.)۵/.
د) ﻧﺤﻦُ ﻧَﻌﯿﺶُ ﻣﻊَ اﻻﻧﺴﺎنِ.)۷۵/.

ه) اﻟﻌﻠﻢُ ﺧﺰاﺋﻦُ وﻣﻔﺎﺗﯿﺤُﻬﺎ اﻟﺴﺆالُ.)۷۵/.

و) ﻣَﻦ ﺷَﮑﺮَ ﻓَﺈﻧّﻤﺎ ﯾَﺸﮑُﺮُ ﻟِﻨﻔﺴِﻪِ.)۱
ز) أﮐﺘُﺐُ رِﺳﺎﻟَﮥً ﻟِﺼﺪﯾﻘﯽ.)۱

ﺗﺮﺟﻤﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ)ﻣَﻦ زَرعَ اﻟﻌُﺪاوانَ ﺣَﺼَﺪَ اﻟﺨُﺴﺮانَ. ۱ )ﻫﺮﮐﺲ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎﺷﺖ،زﯾﺎن دروﮐﺮد. ۲ )ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺪي ﺑﮑﺎرد،دﺷﻤﻨﯽ درو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب)ﯾﺨﺎفُ اﻟﻔﺮسُ وﯾَﺴﺄلُ ﺑﻘﺮةَ ﺟَﻨﺐِ اﻟﻨﻬﺮِ.
۱)اﺳﺐ ﺗﺮﺳﯿﺪ وﮔﺎوﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ از اوﭘﺮﺳﯿﺪ. ۲)اﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ وازﮔﺎوﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ.

ج)أ اﻧﺖَ ﺗَﺠﻤﻊُ اﻷﺧﺸﺎبَ أم اُﺧﺘُﮏ ﺗَﺠﻤَﻊُ؟
۱)آﯾﺎ ﺗﻮﭼﻮب ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮت ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟۲)آﯾﺎ ﺗﻮﭼﻮب ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدي ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮت ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؟

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد (همراه با پاسخنامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *