خانه / متوسطه دوم / پایه دهم / نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان قابل دانلود می باشد.

ﺗَـﺮْﺟِﻢِ اﻟﮑَﻠِﻤﺘﻴﻦِ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗَﺤﺘَﻬﻤﺎ ﺧﻂﱞ (ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮش ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ)
۱) ﺣﻴﱠـﺮَتْ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةُ اﻟﻨﺎسَ ﺳﻨﻮاتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔً. ۲) أَﻣَﺮَﻫُﻢ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦَ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪِ و اﻟﻨﱡﺤﺎسِ

۲- ﻋَﻴﱢﻦ اﻟﮑَﻠِﻤَﺔَ اﻟْﻐَﺮﻳﺒَﺔَ ﻓﻲ اﻟﻤَﻌْﻨﯽ:(ﮐﻠﻤﻪی ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺲ)

اﻟﻒ) اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ، اﻟﻘﻬﻮة ، اﻟﻔﻀّﺔ، اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ         ب) اﻟﻐَﺪاء ، اﻟﻌَﺸﺎء، اﻟﻔﻄﻮر ، اﻹﻋﺼﺎر

اِﻧْـﺘَﺨِ ﺐِ اﻟﺘﱠﺮﺟَﻤَﺔَ اﻟﺼﱠﺤﻴﺤَﺔَ: (ﺗﺮﺟﻤﻪی درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ)

۱- «و ﻻ ﺗﻴﺄﺳُﻮا ﻣِﻦ رَوح اﷲ ِ» اﻟﻒ)و از روح ﺧﺪا ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ           ب) و از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ

۲- اﻟّﻠﻬُﻢ ﱠ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﺷﮑﻮراً و اﺟﻌﻠﻨﻲ ﺻﺒﻮراً.

اﻟﻒ) ﺧﺪاﻳﺎ! ﻣﺮا ﺷﮑﺮﮔﺰار و ﺷﮑﻴﺒﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ.       ب)ﺧﺪاوﻧﺪِ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺷﮑﺮﮔﺰار و ﺻﺒﻮر ﻗﺮار داد

3,000 ریال – خرید

درباره ی ali

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *