خانه / ابتدایی / پایه پنجم

پایه پنجم

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – رایگان

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی خرداد – (رایگان) در سه صفحه و در قالبpdf  برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱- درﮐﺪام ﻧﻮع ﺧﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﺑﯿﺶ ﺗﺮاﺳﺖ ؟ اﻟﻒ) رﺳﯽ             ب) ﻣﺎﺳﻪ اي        …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی پایان نوبت دوم – خرداد

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی پایان نوبت دوم – خرداد در سه صفحه و بصورت pdf  برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. ۱- ﮐﺪام ﺟﺎﻧﺪار ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد؟ الف)کبوتر     ب)ماهی             ج)زالو     …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه (آزمون پایانی) در سه صفحه و رد قالبpdf آماده دانلود و استفادۀ شما عزیزان می باشد. ۱ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪام ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ الف) نموداردایره ای         ب) نمودار خطی   …

ادامه نوشته »

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی خرداد ماه در دو صفحه قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱ درﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ دوﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﻒ) ﻋﺪل و داد         ب) ﻇﺎﻟﻢ وﻣﻈﻠﻮم         ج) ﻋﺎدل وﺳﺘﻤﮕﺮ   …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ)ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﻗﺪﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم ﻫﺎدي(ع)واﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي(ع)درﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ .     ص     غ  …

ادامه نوشته »

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت در دو صفحه قابل دانلود و استفاده می باشد. ۱ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺎَﻣل ﮐﺮدوﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:( ﺻﺒﺮﮐﺮد – اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ) اوﻫﺮﮔﺰواﻗﻌﻪ ي ﺣﺮﯾﻖ راﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم (اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﮐﻠﻣه ھﺎی در ھم رﯾﺧﺗه زﯾر را ﻣرﺗب ﮐن و ﺟﻣﻠه  ای ﮐﺎﻣل را ﺑﻧوﯾس . ﺳﭘس زﯾر ﻗﺳﻣت …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ                       …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه بصورتpdf قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ) درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. – “٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٢٦”هﺰارراﺑﺎﺗﻘﺮﯾﺐ١٠هﺰارﺑﺼﻮرت”٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٣٠”هﺰارﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ . درﺳﺖ نادرست – ﻋﺪداﻋﺸﺎری “٢٠/٠٠٩” راﺑﻪ ﺣﺮوف “ﺑﯿﺴﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت مستمر نوبت دوم در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ شما عزیزان  قابل دانلود می باشد.   ۱-عدد زیر را با حروف نوشته و به پرسش های زیر پاخ دهید. حروف = ……………………………………………….. ۷۸۴۶/۳۲۵ ارزش مکانی عدد ۲ …

ادامه نوشته »