خانه / ابتدایی / پایه پنجم (صفحه 10)

پایه پنجم

امتحان اجتماعی پنجم ابتدایی مستمرنوبت اول – آذرماه

امتحان اجتماعی پایه پنجم مستمرنوبت اول آذرماه که بصورتpdfدر۲صفحه برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻟﻒ) اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ب) ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺐ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه …

ادامه نوشته »