خانه / ابتدایی / پایه پنجم (صفحه 2)

پایه پنجم

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه  بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻋﺪد ۳۵۰۰۰۹۳۰۰۰۶ رﻗﻢ ۵ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﯾﮑﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.   ص         غ الف)ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻔﻮذودﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن دراﻣﻮرﮐﺸﻮرﻣﺎن دردوره ﻫﺎي زﻧﺪﯾﻪ وﭘﻬﻠﻮي ﺑﻮد.   ص       …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

ارزشیابی درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ .     ص …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنچم – مستمرنوبت دوم اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﺪون ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و دﺳﺖﭼﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ؟ …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه

نمونه ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – خرداد ماه که همکاران و دانش آموزان عزیز می توانند به عنوان آزمون مستمر نوبت دوم نیز استفاده نمایند و در دو صفحه در قالبpdf دانلود نمایند. ۱ اﯾﺮان وﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش درﮐﺪام ﻗﺎره ﻗﺮار دارﻧﺪ؟ اﻟﻒ) ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ      ب) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم در دو صفحه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عریز قابل دریافت می باشد. ۱- رودﮐﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ﮐﺪام دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ؟ اﻟﻒ) اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن  ب) ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن  ج)سلجوقیان            د) غزنویان ۲- درزﻣﺎن ﮐﺪام …

ادامه نوشته »

آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – ریاضی فارسی علوم هدیه

آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – ریاضی فارسی علوم هدیه جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در چهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ریاضی: ۱-ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿـــــﻠﻪي ۷۲ ﺳﻄﻞ آب۳۸ ۴ ﻟﯿﺘﺮي ﭘﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﺎ ﺳﻄـــﻞﻫﺎي ۳۴ ۸ ﻟﯿﺘﺮي ﭘﺮ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع مدادکاغذی ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ماه

نمونه آزمون جامع مدادکاغذی ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ماه از دروس (ریاضی فارسی علوم  و هدیه های آسمان) در چهار صفحه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی  بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱-در ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ در ﻫﻔﺘﻪي اول روزي (یک ششم)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، در ﻫﻔﺘﻪي دوم روزي (یک …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶

نمونه آزمون جامع ویژه پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت ۹۶ که از دروس ریاضی – فارسی – علوم و هدیه های آسمانی در چهر صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ریاضی: ۱-  اﺧﺘﻼف ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻌﯽ و ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺜﻠﺜﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – نوبت دوم

نمونه آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنچم ابتدایی – نوبت دوم (خرداد ماه) که بصورت pdf در دو صفحه جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ١_ ﻋدد زﯾر را ﺑه ﺣروف ﻧوﺷﺗه وﺑه ﭘرﺳش ھﺎی زﯾر ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد. حروف : …………………………………………         …

ادامه نوشته »