/* */ بایگانی‌ها پایه پنجم - صفحه 3 از 10 - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه پنجم (صفحه 3)

پایه پنجم

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم

هدیه ها پنجم

نمونه سوالات درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس سوم (بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست)برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf آماده ی دریافت می باشد. ۱- ﺳﻮره ﻧﻮزدﻫﻢ ﻗﺮآن ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ………………..اﺳﺖ ۲- ﺧﺪاوﻧﺪ در …

ادامه نوشته »

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم

هدیه ها پنجم

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم (تنها او)  برای استفادۀ دانش آموزان گرامی دررپنج صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻏﺬای …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم

هدیه ها پنجم

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم (تنها او) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ۳-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و …

ادامه نوشته »

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول (دسته گلی از آسمان) برای استفاده دانش آموزان عزیز جهت آمادگی بیشتردرچهار صفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف    ﭘﺮوردﮔﺎر    اﺳﺖ ۲-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟ ۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره اﺳﺮا(وﺑﻮاﻟﺪﯾﻦ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم

111

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم جهت آشنایی و آمادگی دانش آموز و استفادۀ همکاران گرامی در پنج صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-حاصل جمع سن آرام و بهرام و پدرام ۳۱ سال است . سه سال بعد حاصل جمع سن آنها …

ادامه نوشته »

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟ اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم

ریاضی پنجم

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم (آمار و احتمال) که جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران گرامی، و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در دو صفحه وبصورتpdf قایل دریافت می باشد. ۱- معلم تعدادی درب بطری به یک گروه در کلاس داد و خواست که آنها …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری  که برای استفادۀ همکاران کرامی و دانش آموزان عزیز (برای ارزشیابی مستمر)در دو صفحه  بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- طول وعرض و ارتفاع یک جعبه دسمال کاغذی ۲۰،۱۱، و ۵ سانتی متر است. حجم آن را بدست آورید. …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

ریاضی..0

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم ) در شش صفحه جهتآمادگی دانش آموزان برای آزمون های پیشرفت تحصیلی ﻓﺎرﺳﯽ: ۱- ﺳﺮود ﻣﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻟﻒ)- ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎه   ب)  ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ  ج) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺮزوي  د)ﻫﻤﻪ …

ادامه نوشته »
/* */