/* */ بایگانی‌ها پایه پنجم - صفحه 4 از 10 - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه پنجم (صفحه 4)

پایه پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها – برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-فطمه چهار کتاب دارد که تعدا صفحه های آنها با هم برابر است. اگر او یک سوم از هر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها

ریاضی پنجم

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها – که جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-با توجه به عدد ۷۴۵۳۲۰۰ به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) عدد را به حروف بنویسید. ب) ارزش رقم …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۴

علوم پنجم

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – (فصل ۴) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد ؟ اﻟﻒ ) ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ      ب) زاﻟﻮ          ج) …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمردرس ریاضی پایۀ پنجم ابتدایی از فصل ۱ تا ۳

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمردرس ریاضی پایۀ پنجم ابتدایی از فصل ۱ تا ۳ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ١ – درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺟﻣﻠه ھﺎی زﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐن ﮔﻠم .   غ            ص اﻟف : …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد ) جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه قابل دریافت می باشد. ۱- با توجه به شکل پاسخ سوالات زیر رابدهید. الف)نسبت مثلث هابه مربع ها را بنویسید. ب)نسبت مربع ها به کل …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – تقارن و زاویه

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – (تقارن و زاویه) که برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتdf قابل دانلود می باشد. ۱- نسبت ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ۲- اﻧﺪازه ي ﯾﮑﯽ از زاوﯾﻪ ﻫﺎي …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط

ریاضی پنجم

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفح قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ …………………….. از …………………… ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .۲-ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮﺟﺶ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ………………… …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۵

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۵(عددهای اعشاری) در دو صفحه ورد قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-با قرار دادن عددهای زیر در جدول ارزش مکانی، آنهارا با هم مقایسه کرده و از بزرگ به کوچک …

ادامه نوشته »

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم

ریاضی پنجم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل سوم و چهارم(نسیت، تناسب، درصد و تقارن)در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه آمادۀ دانلود می باشد. ۱ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻣﺠﻤﻮع زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟ ب) در ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ﻗﻄﺮﻫﺎ ﭼﻪ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمردرس فارسی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمردرس فارسی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱-در ﮐﺪام ﻣﺼﺮاع، دو ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه    ب) ز داﻧﺶ درﺑﯽ …

ادامه نوشته »
/* */