/* */ بایگانی‌ها پایه پنجم - صفحه 5 از 10 - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه پنجم (صفحه 5)

پایه پنجم

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه

اجتماعی پنجم

آزمون درس مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم ابتدایی – بهمن ماه (درس هشتم راه ها و حمل و نقل ۱)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ازﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی – درس چهارم

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمر فارسی پایه پنجم ابتدایی – درس چهارم (بازرگان و پسران) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-معنی لغات را بنویسید بازرگان:           پاداش:           کاهلی:         …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه

نمونه آزمون مستمر املاء تصویری پایه پنجم ابتدایی دیماه که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دانلود می باشد. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺎدﻗﺖ ﺑﺨﻮان وروي ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻂ ﺑﮑﺶ در روزﮔﺎران (ﮐﺤﻦ ﮐﻬﻦ ) ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. (ﺧﻼﺻﻪ …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم

هدیه ها پنجم

آزمون هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی – درس اول تا سوم که بعنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در دو صفحه ودر قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- اوﻟﯿﻦ ﺳﻮره ﻗﺮآن …………. اﺳﺖ اﻟﻒ) ﺑﻘﺮه   ب)حمد    ج)توحید ۲-ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮره ي ﻗﺮآن ………… اﺳﺖ اﻟﻒ)ﻣﺎﺋﺪه …

ادامه نوشته »

آزمون تستی همراه با نکات دستوری بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

بنویسیم پنجم

آزمون تستی همراه با نکات دستوری بنویسیم پایه پنجم ابتدایی در سه صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران گرامی ودانش آموزان عزیز بعنوان آزمون آمادگی و پایانی ، قابل دریافت می باشد.     مثال کلمه های (،علم معلّم ، علما ، تعلّم، متعلّم ) كه سه حرف اصلي ( …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم درس ۵ تا ۹

اجتماعی پنجم

نمونه سوالات با جواب درس مطالعات اجتماعی پنجم (همراه با پاسخ) ازدرس های ۵ تا ۹ در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟ جواب=ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺟﻤﻌﯿﺖ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن

ریاضی پنجم

آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل چهارم تقارن و چهارضلعی ها که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱-خط های تقارن هریک از شکل های زیر را رسم کنید ۲-دوشکل بکشید که دارای تقارن مرکزی باشد. ۳-کدام …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درسهای ۷ تا ۹

اجتماعی پنجم

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درسهای ۷ -۸ -۹ در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ شما همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- صنعت چیست؟ ۲-یک کارخانه برای اینکه کالا تولید کند، علاوه برومواد اولیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟ ۳- …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس ۵ تا ۹

اجتماعی پنجم

نمونه آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس ۵ تا ۹ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و درقالبpdf آمادۀ دانلود می باشد. ۱- صنعت چیست؟ ۲-یک کارخانه برای اینکه کالا تولید کند، علاوه برومواد اولیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟ ۳- منظور …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درس های ۵ تا ۹

اجتماعی پنجم

نمونه آزمون مطالعات اجتماعی پایه پنجم – درس های ۵ تا ۹ برای استفادۀ همکاران گرامی ودانش آموزان عزیز(جهت آمادگی بیشتر) بصورتpdf در دوصفحع قابل دریافت می باشد. ۱- جمعیت یعنی چه؟ ۲-مهاجرت یعنی چه؟ ۳-مزایای افزایش جمعیت چیست؟ ۴- پرجمعیت شهر ایران کدام است؟چرا؟ ۵- جاهای خالی را کامل …

ادامه نوشته »
/* */