خانه / ابتدایی / پایه چهارم

پایه چهارم

امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر – نوبت اول

%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85

نمونه امتحان درس جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در قالبpdf  قابل دانلود می باشد. ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺟﺎ وارد …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورت pdfقابل دانلود میباشد. ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺮوف وﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ الف)۴۸۹۰۰۴ ………………………………………………….. ب)- ۸۶۴۱۱۱: …………………………………………………. ج)- ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰارو ﻧﻮدو ﺳﻪ……………………………………. د)- ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار و ﺳﯽ وﭼﻬﺎر………………………………….. ۲-ﮔﺴﺘﺮده ي ﻫﺮﯾﮏ …

ادامه نوشته »