خانه / ابتدایی / پایه چهارم (صفحه 3)

پایه چهارم

آزمون درس ریاضی ویژه پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس ریاضی ویژه پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت جهت استفادۀ شما عزیزان در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.                       …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱-ﺟﻤﻼت ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ )ص( و ﺟﻤﻼت ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ )غ( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) ﺑﺪن ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ي ﺟﺎﻧﺪاران از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت بعنوتن آزمون مستمر نوبت دوم برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. .۱-ﺟواب ﺻﺣﯾﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣت √ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد اﻟف) ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر اﮔر ﺑه آب اﺿﺎﻓه ﺷود ﻣﺣﻠول ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯾﺷود؟ ١) …

ادامه نوشته »

امتحان جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر – نوبت اول

نمونه امتحان درس جغرافی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان گرامی در قالبpdf  قابل دانلود می باشد. ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﺟﺎ وارد …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول

آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی مستمر نوبت اول جهت استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورت pdfقابل دانلود میباشد. ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺮوف وﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ الف)۴۸۹۰۰۴ ………………………………………………….. ب)- ۸۶۴۱۱۱: …………………………………………………. ج)- ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰارو ﻧﻮدو ﺳﻪ……………………………………. د)- ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار و ﺳﯽ وﭼﻬﺎر………………………………….. ۲-ﮔﺴﺘﺮده ي ﻫﺮﯾﮏ …

ادامه نوشته »