خانه / ابتدایی (صفحه 10)

ابتدایی

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

ریاضی پنجم

آزمون درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی از فصل اول در دو صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر وﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ي ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ الف) “۳۰      ۲۰        ۴       …

ادامه نوشته »

امتحان اجتماعی پایه پنجم ابتدایی – درس اول

اجتماعی پنجم

امتحان درس اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ازدرس اول برای استفادۀ شما عزیزان در یک صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻟﻒ) از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ                 ب) از زﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ج) از زﻣﺎن …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم – فصل دوم

ریاضی ششم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول ازفصل دوم کتاب در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد ۱-ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ؟ ۲- یکی از کسرها با بقیه برابر نیست آنرا مشخص کنید ۴- 

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول – دیماه

ریاضی پنجم

امتحان درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ً۱۸ :َ۴۸ :۱۶ واد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺷﺪ ودر ﺳﺎﻋﺖً۲۰: َ۳۲ :۱۸ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل اول

ریاضی پنجم

امتحان مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه و درقالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ ازاﻋﺪاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ زﯾﺮ،ﻋﺪد«ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزده ﻫﺰار»ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ۳۸۰/۲۱۹/۰۰۰                 …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درس های اجتماعی سوم ابتدایی – ازدرس ۱۳ تا ۲۳

اجتماعی سوم

نمونه خلاصه ای از درس های مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(ازدرس۱۳تا۲۳)بصورت pdfبرای استفادۀ همکارن ودانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ:ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻌﺒﻪ ي ﻣﻘﻮاﯾﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﺑﺎﻟﻪ …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

اجتماعی سوم

نمونه خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی(ازدرس ۱۲ تا ۱) بصورت pdfبرای استفادۀ دانش آموزان و همکارن گرامی در چهارصفحه قابل دانلودمی باشد درس اول: ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم: وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادي ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. …

ادامه نوشته »

سرمشق بنویسیم اول ابتدایی – از حرف اُ و ک

بنویسیم اول

نمونه سرمشق درس بنویسیم اول ابتدایی ( ازحرف اُ و ک) برای استفادۀ همکاران و دانش اموزان عزیز قابل دانلود می باشد. اُﻣـﯿﺪ در اُﺳﺘﺎن ِ ﻣﺎزَﻧﺪران ﺑﻪ دُﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ. او در روﺳﺘﺎ ، ﺑُـﺰ دارد . ﺑُﺰِ او دُمِ زﯾـﺒﺎﯾﯽ دارد. اُﻣﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﺮاي ﻣُﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑُـﺮد. …

ادامه نوشته »

آزمون املای ششم فصل اول – مستمر نوبت اول

بنویسیم ششم

نمونه آزمون املای پایه ششم  مستمر نوبت اول ازفصل اول جهت استفاده همکاران گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱- املاء کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح می باشد؟ الف) فیض : بخشش                 ب)فروق : نور ج)هک : …

ادامه نوشته »