خانه / ابتدایی (صفحه 2)

ابتدایی

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه

بنویسیم پنجم

نمونه آزمون مستمر درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی – اسفند ماه. جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-.ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ داﻧﺎ : ………………. ﺷﺎدي : ………………… ﻃﻮﻻﻧﯽ : ……………….. ﻣﻔﯿﺪ ۲-.ﺟﻤﻼت زﯾﺮ …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

علوم پنجم

آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم .این آزمون بصورت تستی در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دیافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻣﻮاد زﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺖ؟ آهن، جیوه                  نفت،آهن …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴

کتاب ریاضی اول

نمونه آزمون درس ریاضی پایه اول ابتدایی – تِم ۱۳ – ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- برای تفریق های زیر شکل بکش ، سپس حاصل تفریق را بنویس. =۶-۶               …

ادامه نوشته »

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵

آزمون جامع

دانلودنمونه آزمون علمی پایه اول ابتدایی – بهمن ماه ۱۳۹۵ از سه درس فارسی، ریاضی و علوم تجربی جهت استفادۀ همکاران گرامی برای آمادگی بیشتر دانش آموزان پایه اول ابتدایی با آزمونهای علمی و نحوۀ تست زنی،درچهار صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. فارسی: ۱- در کدام گزینه یک …

ادامه نوشته »

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم

بنویسیم اول

نمونه کار بنویسیم پایه اول ابتدایی – حرف « ش » قسمت دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بعنوان کار کلاسی وتکلیف شب در دو صفحه در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﺸﺎﻧﻪ ي  ( ﻧـ ن ) را از ﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ودورش ﺧﻂ ﺑﮑﺶ. …

ادامه نوشته »

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی

نمونه کاربرگ بنویسیم حرف « ش » ویژۀ پایه اول ابتدایی – قسمت اول- برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز جهت کار کلاس و تکلیف شب، در یک صفحه قابل دریافت می باشد.   اﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﮕﻮ . ﺻﺪاي اوّل آن ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ آن را …

ادامه نوشته »

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری

ریاضی پنجم

آزمون مستمردرس ریاضی پایه پنجم – جمع اعداد اعشاری برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی جهت آمادگی بیشتر بصورت pdf در یک صفحه قابل دانلود می باشد.   ۱-طول و ﻋﺮض ﺑﺎﻏﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶/۷۴۱ و ۳/۰۲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دور ﺗﺎ دور ﺑﺎﻏﭽﻪ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی …

آزمون جامع

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی … برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ﺳﻮاﻻت درس ﻫﺪﯾﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻟﻒ)ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺒﺎ       ب) ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ …

ادامه نوشته »