خانه / ابتدایی (صفحه 20)

ابتدایی

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو – آبان ۹۵

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو مستمر نوبت اول( آبان ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفاد] شما عزیزان قابل دانلود می باشد. اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دی ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان بصورتpdf قابل دانلود می باشد.   ۱- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ ۲- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی – نوبت اول دیماه

نمونه امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورتpdfقابل دریافت می باشد. ۱-برای این که درباری چیزی گزارش دهیم باید: الف: خوب مشاهده کنیم                   ب: یادداشت برداری کنیم …

ادامه نوشته »

امتحان بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر – بهمن ماه

امتحان درس بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر (بهمن ماه۹۵)در دو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد زﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ؟ اﻟﻒ) رﯾﺰﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻮي       ب) ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه    ج) ﺳﻬﺎم ﺧﯿﺎم   …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه

آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه که بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد ۱- اعداد زیر را به حروف بنویسید. ۲۳۴۵…………………………………….. ۷۰۸۹…………………………………….. ۲۳۵۷…………………………………….. ۲-اعداد زیر را به رقم بنویسید. پنج هزارو سیصدو نه———————(……………………….) نه هزارو نه ——————————-(………………………..) هشت هزارو چهارصدوهفتادو …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دیماه ۹۵

آزمون اجتماعی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و درقالب pdf جهت استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱نوزادان ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎھﮕﯽ ﺧوب ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد؟ ۲-شناسنامه نشان دهندۀ چیست؟ ۳چراکف ﭘﺎی ﻧوزادان را ﻣﮭر ﻣﯽ زﻧﻧد؟ ۴-خط زمان را تعریف کنید؟ ۵-چه زمانی …

ادامه نوشته »

تکالیف پایان هفته ویژه سوم ابتدایی – آبان ۹۵

نمونه تکالیف پایان هفته ویژه سوم ابتدایی  (آبان ۹۵) برایکار در منزل بصورت pdf در دوصفحه جهت استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دانلود می باشد. ۱ – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درس ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺑﺮزﮔﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻦ ز -ك – ت – ر – …

ادامه نوشته »

آزمون اجتماعی سوم ابتدایی همراه با پاسخ

نمونه آزمون اجتماعی سوم ابتدایی همراه با پاسخ بصورت pdf  در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد ۱- اسراف یعنی چه؟  یعنی زیاده روی در مصرف هرچیزی ۲-چه کارهایی می توانیمانجام دهیم که درست مصرف کنیم؟ صرفه جویی کنیم- پس انداز کنیم- ……… ۳-به …

ادامه نوشته »