خانه / ابتدایی (صفحه 4)

ابتدایی

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه

آزمون درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ویژه نوبت دوم – خردادماه در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱-ﺟﻤﻼت ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ )ص( و ﺟﻤﻼت ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ )غ( ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) ﺑﺪن ﻣﺎ و ﻫﻤﻪ ي ﺟﺎﻧﺪاران از ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه ارزشیابی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه (آزمون پایانی) در سه صفحه و رد قالبpdf آماده دانلود و استفادۀ شما عزیزان می باشد. ۱ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺪام ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ الف) نموداردایره ای         ب) نمودار خطی   …

ادامه نوشته »

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس فارسی ونگارش پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت یا آزمون نهایی خرداد ماه در دو صفحه قابل دریافت و استفاده می باشد. ۱ درﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ دوﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻟﻒ) ﻋﺪل و داد         ب) ﻇﺎﻟﻢ وﻣﻈﻠﻮم         ج) ﻋﺎدل وﺳﺘﻤﮕﺮ   …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

ارزشیابی درس بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی – مستمر نوبت دوم، یا آزمون پایانی خرداد ماه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱٫ ﺳﻌﺪي ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي ﺑﺰرگ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻫﻞ  کدام شهر ﺑﻮد؟ اﻟﻒ) ﺗﻬﺮان       ب)ﺑﻮﺷﻬﺮ   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه(سری سوم) در چهار صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.   ۱- جمله بساز: کم کم : ……………………………………………………………… میهن : ………………………………………………………………. قصه : ……………………………………………………………….. پرچم : ………………………………………………………………. هم کلاس: ………………………………………………………… ۲- مرتب …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت (سری دوم) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- کامل کن من قرآن خواندم.                           …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت (سری اول) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. جمله بساز: بی حوصله:…………………………………………….. هر روز: ……………………………………………………. قصه : ……………………………………………………… کم کم : ………………………………………………….. همکلاس : ………………………………………………….. پرچم : …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

ارزشیابی مستمر درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ)ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮﻗﺪﺷﺮﯾﻒ اﻣﺎم ﻫﺎدي(ع)واﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي(ع)درﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ .     ص     غ  …

ادامه نوشته »

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

آزمون درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت در دو صفحه قابل دانلود و استفاده می باشد. ۱ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را داﺧﻞ ﮐﻤﺎﻧﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺎَﻣل ﮐﺮدوﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ:( ﺻﺒﺮﮐﺮد – اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ) اوﻫﺮﮔﺰواﻗﻌﻪ ي ﺣﺮﯾﻖ راﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مستمر درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم (اردیبهشت ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﮐﻠﻣه ھﺎی در ھم رﯾﺧﺗه زﯾر را ﻣرﺗب ﮐن و ﺟﻣﻠه  ای ﮐﺎﻣل را ﺑﻧوﯾس . ﺳﭘس زﯾر ﻗﺳﻣت …

ادامه نوشته »