خانه / ابتدایی (صفحه 4)

ابتدایی

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم

هدیه ها پنجم

دانلود سوالات درس هدیه پایه پنجم همراه با پاسخ – درس دوم (تنها او)  برای استفادۀ دانش آموزان گرامی دررپنج صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻏﺬای …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم

هدیه ها پنجم

دانلود نمونه سوالات درس هدیه های آسمان پایه پنجم – درس دوم (تنها او) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- ﻧﻈﻢ وﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ۲- ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ داﻧﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ۳-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و …

ادامه نوشته »

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

سوال همراه با جواب درس هدیه های آسمانی پنجم – درس اول (دسته گلی از آسمان) برای استفاده دانش آموزان عزیز جهت آمادگی بیشتردرچهار صفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺘﺎب ﻗﺮآن ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف    ﭘﺮوردﮔﺎر    اﺳﺖ ۲-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول

هدیه ها پنجم

نمونه آزمون درس هدیه های آسمانی پایه پنجم – درس اول جهت استفادۀ همکاران گرامی و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱-از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪﮔﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ازﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ  دسته گل چیست؟ ۲-آﯾﻪ ۲۳ﺳﻮره اﺳﺮا(وﺑﻮاﻟﺪﯾﻦ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم

111

دانلود نمونه آزمون کانگورو – برای دانش آموزان پنجم و ششم جهت آشنایی و آمادگی دانش آموز و استفادۀ همکاران گرامی در پنج صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-حاصل جمع سن آرام و بهرام و پدرام ۳۱ سال است . سه سال بعد حاصل جمع سن آنها …

ادامه نوشته »

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم

ارزشابی مستمر علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل پنجم (حرکت بدن) که بصورت تستی، جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز برای آمادگی بیشتر درقالبpdf در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-از ﻧﻈﺮ ارادي و ﻏﯿﺮ ارادي ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد؟ اﻟﻒ)ﻗﻠﺐ     …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم

ریاضی پنجم

نمونه آزمون مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل هفتم (آمار و احتمال) که جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران گرامی، و آمادگی بیشتر دانش آموزان عزیز در دو صفحه وبصورتpdf قایل دریافت می باشد. ۱- معلم تعدادی درب بطری به یک گروه در کلاس داد و خواست که آنها …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی فصل ششم – ( اندازه گیری  که برای استفادۀ همکاران کرامی و دانش آموزان عزیز (برای ارزشیابی مستمر)در دو صفحه  بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱- طول وعرض و ارتفاع یک جعبه دسمال کاغذی ۲۰،۱۱، و ۵ سانتی متر است. حجم آن را بدست آورید. …

ادامه نوشته »

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( III )

ریاضی ))

دانستنی های ریاضی ویژه دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت سوم) جهت استفادۀ دانش آموزان عزیز برای یادگیری بهتر مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه  بصورتpdf قابل دریافت می باشد. -ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻱ ﺩﻭ …

ادامه نوشته »

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( II )

بازی مطالعات اجتماعی برای کودکان

دانستنی های ریاضی ویژه دوره ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت دوم ) که برای استفاۀ همه دانش آموزان ، جهت یادگیری مفاهیم پایه ریاضی در دو صفحه بصورتPDF قابل دریافت می باشد. ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۲ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻳﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ۰،۲،۴،۶و۸ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮ ۳ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ …

ادامه نوشته »