خانه / ابتدایی (صفحه 5)

ابتدایی

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( I )

بازی مطالعات اجتماعی برای کودکان

دانستنی های ریاضی ویژۀ دورۀ ابتدایی – تمام پایه ها ( قسمت اول )برای استفادۀ دانش آموزان گرامی و آمادگی بیشترو درک مفاهیم پایه ریاضی ، در دو صفحه و در قالب PDF قابل دریافت می باشد. ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ =۱۰۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ۱۰۰۰ﺿﺮﺏ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم )

ریاضی..0

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی ( فارس – مطالعات – علوم ) در شش صفحه جهتآمادگی دانش آموزان برای آزمون های پیشرفت تحصیلی ﻓﺎرﺳﯽ: ۱- ﺳﺮود ﻣﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﻟﻒ)- ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺒﺤﮕﺎه   ب)  ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ  ج) ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ و ﭘﯿﺮزوي  د)ﻫﻤﻪ …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – ضرب کسرها – برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-فطمه چهار کتاب دارد که تعدا صفحه های آنها با هم برابر است. اگر او یک سوم از هر …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها

ریاضی پنجم

نمونه آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – عددنویسی و الگوها – که جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی به عنوان آزمون های آمادگی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-با توجه به عدد ۷۴۵۳۲۰۰ به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) عدد را به حروف بنویسید. ب) ارزش رقم …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۴

علوم پنجم

ارزشیابی مستمر درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – (فصل ۴) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﻓﺴﯿﻞ ﺷﺪن دارد ؟ اﻟﻒ ) ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ      ب) زاﻟﻮ          ج) …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمردرس ریاضی پایۀ پنجم ابتدایی از فصل ۱ تا ۳

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمردرس ریاضی پایۀ پنجم ابتدایی از فصل ۱ تا ۳ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ١ – درﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺟﻣﻠه ھﺎی زﯾر را ﻣﺷﺧص ﮐن ﮔﻠم .   غ            ص اﻟف : …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد )

ریاضی پنجم

آزمون ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۳ ( نسبت تناسب درصد ) جهت ارزشیابی مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه قابل دریافت می باشد. ۱- با توجه به شکل پاسخ سوالات زیر رابدهید. الف)نسبت مثلث هابه مربع ها را بنویسید. ب)نسبت مربع ها به کل …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – تقارن و زاویه

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – (تقارن و زاویه) که برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتdf قابل دانلود می باشد. ۱- نسبت ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟ ۲- اﻧﺪازه ي ﯾﮑﯽ از زاوﯾﻪ ﻫﺎي …

ادامه نوشته »

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط

ریاضی پنجم

آزمون مستمر درس ریاضی پایه پنجم – کسر وعددهای مخلوط جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفح قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از واﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ …………………….. از …………………… ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .۲-ﺑﻪ ﮐﺴﺮي ﮐﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺨﺮﺟﺶ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﺪ ………………… …

ادامه نوشته »

ارزشیابی مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۵

ریاضی پنجم

ارزشیابی مستمر درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – فصل ۵(عددهای اعشاری) در دو صفحه ورد قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-با قرار دادن عددهای زیر در جدول ارزش مکانی، آنهارا با هم مقایسه کرده و از بزرگ به کوچک …

ادامه نوشته »