خانه / ابتدایی (صفحه 5)

ابتدایی

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ × ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﻗﺮﻗﺮه ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮه اﺳﺖ                       …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت

آزمون مدادکاغذی درس ریاضی پایه پنجم – مستمر نوبت دوم ادریبهشت برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه بصورتpdf قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ) درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. – “٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٢٦”هﺰارراﺑﺎﺗﻘﺮﯾﺐ١٠هﺰارﺑﺼﻮرت”٣٥ﻣﯿﻠﯿﻮن و٧٣٠”هﺰارﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ . درﺳﺖ نادرست – ﻋﺪداﻋﺸﺎری “٢٠/٠٠٩” راﺑﻪ ﺣﺮوف “ﺑﯿﺴﺖ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی – اردیبهشت بعنوتن آزمون مستمر نوبت دوم برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. .۱-ﺟواب ﺻﺣﯾﺢ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣت √ ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد اﻟف) ﮐداﻣﯾﮏ از ﻣوارد زﯾر اﮔر ﺑه آب اﺿﺎﻓه ﺷود ﻣﺣﻠول ﺗﺷﮑﯾل ﻧﻣﯾﺷود؟ ١) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت

نمونه آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – اردیبهشت مستمر نوبت دوم در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ شما عزیزان  قابل دانلود می باشد.   ۱-عدد زیر را با حروف نوشته و به پرسش های زیر پاخ دهید. حروف = ……………………………………………….. ۷۸۴۶/۳۲۵ ارزش مکانی عدد ۲ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت در سه صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلو می باشد. ۱- اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ، ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزه ۸ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮدﻣﺎي ﻫﻮا، روز اول ۸ – درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ روز …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم احتمال

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم کسر واحتمال برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در سه صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ. ۳ ﻗﺴﻤﺖ آن را …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی – مستمر نوبت دوم جهت استفادۀ شما عزیزان در دو صفحه  بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱- درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ (×) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻋﺪد ۳۵۰۰۰۹۳۰۰۰۶ رﻗﻢ ۵ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﯾﮑﺎن ﻃﺒﻘﻪ ي …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت

نمونه آزمون ارزشیابی درس فارسی وبنویسیم پایه اول دبستان – اردیبهشت جهت استفادۀ همکاران گرامی و اولیاء عزیز در دو صفحه و در قالب pdf  قابل دانلود می باشد. ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ روي ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿـ ض دارﻧﺪ رﻧﮓ زرد ﺑﺰن. ﭘﺎركِ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ي رﺿﺎ ﯾﮏ ﺣﻮض …

ادامه نوشته »