/* */ بایگانی‌ها پایه دوم - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه دوم

پایه دوم

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

ریاضی دوم ابتدایی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر از بخش اندازه گیری در یک صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریاقت می باشد. .۱- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻂّ ﻫﺎي زیر را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ………..سانتیمترو……….. میلیمتر…………=میلیمتر ………..سانتیمترو………..میلیمتر………..=میلیمتر ۲-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر دیماه

ریاضی دوم ابتدایی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر دیماه که به عنوان آزمون و تکلیف شب برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﺧﻂّ راﺳﺖ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ اﻧﺪازه ي آن۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل اﯾﻦ ﺧﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ …………………… ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ. ۲ -ﯾﮏ ﺧﻂّ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل آن۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

ریاضی دوم ابتدایی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی به عنوان مستمر کلاسی یا تکلیف شب در یک صفحه همکاران و دانش آموزان گرامی می توانند در قالبpdf دریافت نمایند. ۱٫ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ۲٫ ﺑﺎز ﺷﺪه ي ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﻨﻨﻮﯾﺲ. …………+………..+………=۵۷۲ …

ادامه نوشته »

تمرین شب ریاضی پایه دوم ابتدایی – ساعت

ریاضی دوم ابتدایی

نمونه تمرین شبِ ریاضی پایه دوم ابتدایی (پول وساعت) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزات گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻫﺮ ﻋﺪد داده ﺷﺪه، ﺳﮑّﻪ ﺑﮑﺶ   ۲- ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي زﯾﺮ را را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي آن را ﺑﮑﺶ    

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

ریاضی دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف شب نیز استفاده کنند ۱-اوﻻَ ﻧﯿﻤﻪي دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ رﻧﮕﺶ ﮐﻨﯿﺪ   ۲- ﺗﻮي ﺟﯿﺐ ﻻﻟﻪ ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟  

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل اول

ریاضی دوم ابتدایی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫید. ………….=۱۱-۸        ……..=۱۳-۱۰       ………..=۱۶-۸ ………..=۱۵-۴        ……..=۸+۸         ………..=۷+۴ ……..=۹+۳ …

ادامه نوشته »

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی – چهار درس اول کتاب

بخوانیم دوم

معنی لغات تازه پایه دوم ابتدایی ازچهار درس اول کتاب برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزی قبل دانلود می باشد ستایش = پرستیدن و شکرگزاری                    سرآغاز= مقدمه روانم= روح و جانم                   …

ادامه نوشته »

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی

هدیه های اسمانی دوم

امتحان هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی از درسهای ۱۳ و ۱۴ برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱- امام حسین(ع)چندمین فرزند امام علی(ع) است؟……. ۲- امام حسن(ع) چندمین فرزند امام علی(ع)است؟…… ۳-نام مادر امام حسن(ع)وامام حسین(ع)چیست؟……. ۴-نام دشمن امام حسین(ع) چیست؟. الف)معاویه …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی – نوبت اول دیماه

علوم دوم ابتدایی

نمونه امتحان علوم تجربی پایه دوم ابتدایی نوبت اول (دیماه۹۵) که برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه بصورتpdfقابل دریافت می باشد. ۱-برای این که درباری چیزی گزارش دهیم باید: الف: خوب مشاهده کنیم                   ب: یادداشت برداری کنیم …

ادامه نوشته »
/* */