خانه / ابتدایی / پایه دوم

پایه دوم

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم

نمونه آزمون مداد کاغذی بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت ماه(سری سوم) در چهار صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد.   ۱- جمله بساز: کم کم : ……………………………………………………………… میهن : ………………………………………………………………. قصه : ……………………………………………………………….. پرچم : ………………………………………………………………. هم کلاس: ………………………………………………………… ۲- مرتب …

ادامه نوشته »

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت

آزمون مدادکاغذی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم اردیبهشت (سری دوم) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- کامل کن من قرآن خواندم.                           …

ادامه نوشته »

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت

ارزشیابی درس بنویسیم پایه دوم ابتدایی مستمر نوبت دوم – اردیبهشت (سری اول) در سه صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. جمله بساز: بی حوصله:…………………………………………….. هر روز: ……………………………………………………. قصه : ……………………………………………………… کم کم : ………………………………………………….. همکلاس : ………………………………………………….. پرچم : …

ادامه نوشته »

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم احتمال

آزمون مداد کاغذی درس ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل هفتم کسر واحتمال برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در سه صفحه قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ۴ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ. ۳ ﻗﺴﻤﺖ آن را …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر از بخش اندازه گیری در یک صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریاقت می باشد. .۱- ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻂّ ﻫﺎي زیر را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ………..سانتیمترو……….. میلیمتر…………=میلیمتر ………..سانتیمترو………..میلیمتر………..=میلیمتر ۲-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺳﺐ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر دیماه

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی مستمر دیماه که به عنوان آزمون و تکلیف شب برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﯾﮏ ﺧﻂّ راﺳﺖ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ اﻧﺪازه ي آن۸ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل اﯾﻦ ﺧﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ …………………… ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ. ۲ -ﯾﮏ ﺧﻂّ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﮑﺶ ﮐﻪ ﻃﻮل آن۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – مستمر کلاسی

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی به عنوان مستمر کلاسی یا تکلیف شب در یک صفحه همکاران و دانش آموزان گرامی می توانند در قالبpdf دریافت نمایند. ۱٫ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻫﻨﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ۲٫ ﺑﺎز ﺷﺪه ي ﻫﺮ ﻋﺪد را ﺑﻨﻨﻮﯾﺲ. …………+………..+………=۵۷۲ …

ادامه نوشته »

تمرین شب ریاضی پایه دوم ابتدایی – ساعت

نمونه تمرین شبِ ریاضی پایه دوم ابتدایی (پول وساعت) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزات گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻫﺮ ﻋﺪد داده ﺷﺪه، ﺳﮑّﻪ ﺑﮑﺶ   ۲- ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي زﯾﺮ را را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي آن را ﺑﮑﺶ    

ادامه نوشته »

آزمون مستمر ریاضی پایه دوم ابتدایی

آزمون مستمر درس ریاضی پایه دوم ابتدایی، که همکاران گرامی می توانند به عنوان تکلیف شب نیز استفاده کنند ۱-اوﻻَ ﻧﯿﻤﻪي دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ را ﺑﮑﺸﯿﺪ، ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ رﻧﮕﺶ ﮐﻨﯿﺪ   ۲- ﺗﻮي ﺟﯿﺐ ﻻﻟﻪ ﭼﻨﺪ رﯾﺎل اﺳﺖ؟  

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی – فصل اول

امتحان ریاضی پایه دوم ابتدایی ازفصل اول در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻫﺎي زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫید. ………….=۱۱-۸        ……..=۱۳-۱۰       ………..=۱۶-۸ ………..=۱۵-۴        ……..=۸+۸         ………..=۷+۴ ……..=۹+۳ …

ادامه نوشته »