خانه / ابتدایی / پایه ششم

پایه ششم

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان )

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم خرداد – ( رایگان ) در دوصفحه و بصورت pdf قابل دانلود می باشد. الف)در ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺟﻮﻫﺮﻧﻤﮏ ﺟﺰو اﺳﯿﺪﻫﺎي ………….. ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﻔﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ درون زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ …………. انجام می شود. ﺑﻪ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه ششم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه در دو صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد. اﻟﻒ) « درﺳﺖ» ﯾﺎ « ﻧﺎدرﺳﺖ» ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (*) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺲ وآﻫﻦ ۱رﺳﺎﻧﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ.           …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان )

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( رایگان ) بصورت pdf در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ب( ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ………… … …. . اﺳﺖ ……….. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ . …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه

نمونه آزمون نوبت دوم درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی – خرداد ماه (همرا با پاسخنامه) در سه صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد. اﻟﻒ) ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮم دو ﻣﺎده ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ             …

ادامه نوشته »

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد – رایگان

نمونه ارزشیابی درس فارسی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد رایگان- ( رایگان ) در دو صفحه و بصورت پی دی اف جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. ۱ ﻣﻔﻬﻮم ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ( ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ از ﺑﻬﺎرش ﭘﯿﺪاﺳﺖ ) را در ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. (۲ ﻧﻤﺮه) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه

نمونه آزمون پایانی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم – خردادماه جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در سه صفحه و بصورت \pdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﻃﻮﻝ ﺩﺭﺏ ﺍﺗﺎﻕ ۲ /۱ ………………..ﺍﺳﺖ. ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

نمونه آزمون تستی درس ریاضی پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت در سه صفحه و بصورت pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلو می باشد. ۱- اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ، ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزه ۸ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮدﻣﺎي ﻫﻮا، روز اول ۸ – درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ روز …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه سوالات درس علوم تجربی پایه ششم – نوبت دوم خرداد

دانلود نمونه سوالات درس علوم تجربی پایه ششم – نوبت دوم خرداد – نوبت دوم خرداد جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید:   ۱- آخرین مرحله که دانشمندان در روش …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه های آسمانی ویژه پایه ششم – نوبت دوم خرداد ماه

آزمون درس هدیه های آسمانی ویژه پایه ششم – نوبت دوم خرداد ماه برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دانلود می باشد. ۱-امام علی (ع) در بارۀ شریک نداشتن خداوند، چه دلایلی را برای فرزنداشان امام حسن(ع) بیان کردند؟ الف) نظم …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – نوبت دوم

نمونه سوالات ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم – نوبت دوم (خردادرماه) در سه صفحه و در قالب pdf جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱-گزینه درست را انتخاب کنید: استفاده از فکر وتجربه دیگران را ……………. می گویند. الف)همکاری           …

ادامه نوشته »