خانه / ابتدایی / پایه ششم (صفحه 2)

پایه ششم

نمونه آزمون مستمر فارسی و نگارش پایه ششم – اریبهشت ماه

نمونه آزمون مستمر فارسی و نگارش پایه ششم – اریبهشت ماه در چهار صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﻤﻪ ي«ﺑﯿﻨﺎ »ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ ؟ رﻫﺎ          ﺻﺪا       …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون فارسی و نگارش پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت

دانلود نمونه آزمون فارسی و نگارش پایه ششم – مستمر نوبت دوم اردیبهشت برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در چهار صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﺎده ، ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ)ﺷﺐ ﺷﻨﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻋﻠﯽ ﺟﻮﺷﺶ ﭼﺸﻤﻪ ي ﻋﺸﻖ ازﻟﯽ ب …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون مستمر درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

نمونه آزمون مستمر درس هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی که برای استفاده ی  همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد ۱-خانه ی کعبه به دست حضرت ابراهیم تجدید بنا شد            صحیح        غلط …

ادامه نوشته »

آزمون مستمرهدیه های آسمانی پایه ششم – درس یک تا چهار

آزمون مستمرهدیه های آسمانی پایه ششم – درس یک تا چهار جهت استفاد ی همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱- همه ی پیامبران الهی کتاب داشتند.                             …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم

آزمون درس هدیه های آسمانی پایه ششم – درس پنجم تاهشتم که به عنوان آزمون مستمر برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-صفوان از یاران امام رضا ع بود ودر عصر مأمون می زیست.        صحیح   …

ادامه نوشته »

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده

فارسی ششم ابتدایی – دستور زبان فارسی کلمات هم خانواده؛ برای استفادۀ پایه ششم و هفتم بصورت pdf در چهار صفحه قابل دریافت می باشد.ودر ادامه بحث گرامری تست هایی جهت خودآزمایی قراد داده ایم. تعریف کلمه های مترادف(هم معنی): به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی …

ادامه نوشته »

دستور زبان فارسی ویژه پایه ششم و هفتم – کلمات هم خانواده

دستور زبان فارسی ویژه پایه ششم و هفتم – کلمات هم خانواده(قسمت اول) که قابل استفادۀ سایر پایه ها هم می باشد.و بصورت pdf در سه صفحه قابل دریافت می باشد. توجه: در زبان فارسی باید بن ماضی و بن مضارع را ملاک هم خانواده بودن قرار داد کلماتی که …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم

نمونه آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مستمر – فصل دهم در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱ -ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) اﮔﺮ روي ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ×۳۰ و روي ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﯽ ×۴۰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﭼﻨﺪ …

ادامه نوشته »

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ )

آزمون هدیه های آسمانی پایه ششم دیماه ( درس ۱۲ – ۹ ) برای استفادۀ همکارانودانش آموزان گرامی در دوصفحه بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-آینده نگری و کار و تلاش جدّی از ویزگیهای دورۀ نوجوانی است            صحیح               …

ادامه نوشته »

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه

آزمون درس هدیه آسمانی پایه ششم – مستمر نوبت اول آذرماه.درس چهارم(باغ سری ساغر)همراه با پاسخنامه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دریافت می باشد. کامل کنید ۱- رادﯾﻦ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﮕﻮ ﮐﺎر دارم؛ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻮ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.» اﯾﻦ …

ادامه نوشته »