خانه / ابتدایی / پایه ششم (صفحه 3)

پایه ششم

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی – فصل پنجم ( نسبت )

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی – فصل پنجم (نسبت،تناسب و درصد)دردوصفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عریزدرقالبpdfآمادۀ دانلود می باشد. ۱- نسبت    به۲ مانند ۱ به ۶ است.                                   صحیح   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون املاء ماهانه ششم مستمرنوبت اول – فصل سوم

نمونه آزمون املاء ماهانه ششم مستمرنوبت اول -ازفصل سوم برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf در دوصفحه قابل دریافت می باشد. ۱-در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ الف)عشرت و انجب تمام ملل/یادگار قدیم دورانیم ب)چون که حب وطن ز ایمان است/ما یقینن ز اهل ایمانیم ج)مثل غم …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول – آذر ماه

(آذر ماه)در دو صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی قابل دانلود می باشد. ۱ -ﮐﺪام ﻧﺎﻣﺴﺎوي درﺳﺖ اﺳﺖ ؟ اﻟﻒ) ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار وﭼﻬﻞ > 19000040  ب) ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯽ ﻫﺰار و ﺳﻪ > 80000030003  ج) ﺳﯿﺼﺪ و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰاروﻫﺸﺖ < …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم – فصل دوم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه ششم مستمر نوبت اول ازفصل دوم کتاب در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد ۱-ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ؟ ۲- یکی از کسرها با بقیه برابر نیست آنرا مشخص کنید ۴- 

ادامه نوشته »

آزمون املای ششم فصل اول – مستمر نوبت اول

نمونه آزمون املای پایه ششم  مستمر نوبت اول ازفصل اول جهت استفاده همکاران گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱- املاء کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح می باشد؟ الف) فیض : بخشش                 ب)فروق : نور ج)هک : …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول – آذرماه

آزمون ریاضی پایه ششم ابتدایی مستمرنوبت اول (آذرماه) در دو صفحه و بصورت pdf برای استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ ﺟﻤﻼت درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ۱)سه پنجمِ ، ﻋﺪد ۱۲۰ ﺑﺮ ۹ و ۶ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ۲ ﺑﺎ ارﻗﺎم ۵ ، ۷ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد. ۱-ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ وﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻦ ﻧﻣره٢ -ﺛﻠﺚ را ﺑﺎ ۱ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ. -ﮐﺴﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺴﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎده ﺷﺪن …

ادامه نوشته »