/* */ بایگانی‌ها پایه سوم - صفحه 2 از 10 - pandfa
خانه / ابتدایی / پایه سوم (صفحه 2)

پایه سوم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژۀ نویت دوم

ریاضی سوم دبستان

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژۀ نویت دوم که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- عدد های زیر را به صورت گسترده بنویسید. الف)۵۰۶۰= ب)۸۸۱۰= ۲)درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید الف)۱۳۰۰۰ ریال همان هزارو سیصد …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی سوم ابتدایی مستمر نوبت اول

ریاضی سوم دبستان

امتحان ریاضی پایه سوم ابتدایی مستمر نوبت اول (آذر ماه) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱- از ﻋﺪدي ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﮐﻦ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﺑﺪه. ریاضی سوم ۲- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درس های اجتماعی سوم ابتدایی – ازدرس ۱۳ تا ۲۳

اجتماعی سوم

نمونه خلاصه ای از درس های مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(ازدرس۱۳تا۲۳)بصورت pdfبرای استفادۀ همکارن ودانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ:ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻌﺒﻪ ي ﻣﻘﻮاﯾﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﺑﺎﻟﻪ …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

اجتماعی سوم

نمونه خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی(ازدرس ۱۲ تا ۱) بصورت pdfبرای استفادۀ دانش آموزان و همکارن گرامی در چهارصفحه قابل دانلودمی باشد درس اول: ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم: وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادي ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر – آبان ۹۵

علوم تجربی سوم دبستان

آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر (آبان ۹۵) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺑﻪ آب وﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ؟ ۲- ﺑﯿﻦ ﻋﻠّﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ وﻋﻠّﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟ ۳- …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو – آبان ۹۵

علوم تجربی سوم دبستان

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو مستمر نوبت اول( آبان ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفاد] شما عزیزان قابل دانلود می باشد. اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

علوم تجربی سوم دبستان

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دی ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان بصورتpdf قابل دانلود می باشد.   ۱- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ ۲- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ …

ادامه نوشته »

امتحان بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر – بهمن ماه

بنویسیم سوم ابتدایی

امتحان درس بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر (بهمن ماه۹۵)در دو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد زﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ؟ اﻟﻒ) رﯾﺰﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻮي       ب) ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه    ج) ﺳﻬﺎم ﺧﯿﺎم   …

ادامه نوشته »
/* */