خانه / ابتدایی / پایه سوم (صفحه 2)

پایه سوم

دانلود نمونه سوالات آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی – نوبت دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون ریاضی پایه سوم ابتدایی – نوبت دومدر سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱)درجای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید الف) اگر مخرج دو کسر مساوی باشند، کسری کوچک تر است که صورت آن ……………باشد ب) …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژۀ نویت دوم

دانلود نمونه آزمون درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ویژۀ نویت دوم که در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد. ۱- عدد های زیر را به صورت گسترده بنویسید. الف)۵۰۶۰= ب)۸۸۱۰= ۲)درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید الف)۱۳۰۰۰ ریال همان هزارو سیصد …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی سوم ابتدایی مستمر نوبت اول

امتحان ریاضی پایه سوم ابتدایی مستمر نوبت اول (آذر ماه) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱- از ﻋﺪدي ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﮐﻦ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اداﻣﻪ ﺑﺪه. ریاضی سوم ۲- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درس های اجتماعی سوم ابتدایی – ازدرس ۱۳ تا ۲۳

نمونه خلاصه ای از درس های مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی(ازدرس۱۳تا۲۳)بصورت pdfبرای استفادۀ همکارن ودانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ:ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺟﻌﺒﻪ ي ﻣﻘﻮاﯾﯽ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﺑﺎﻟﻪ …

ادامه نوشته »

خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ – ۱

نمونه خلاصۀ درسهای مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی(ازدرس ۱۲ تا ۱) بصورت pdfبرای استفادۀ دانش آموزان و همکارن گرامی در چهارصفحه قابل دانلودمی باشد درس اول: ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم: وﻗﺘﯽ ﻧﻮزادي ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﮐﯿﺴﺖ و از ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر – آبان ۹۵

آزمون درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی مستمر (آبان ۹۵) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دریافت می باشد. ۱-آﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ، ﺑﻪ آب وﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ؟ ۲- ﺑﯿﻦ ﻋﻠّﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ وﻋﻠّﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد دارد ؟ ۳- …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو – آبان ۹۵

امتحان علوم تجربی پایه سوم ابتدایی فصل دو مستمر نوبت اول( آبان ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفاد] شما عزیزان قابل دانلود می باشد. اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول – دی ۹۵

آزمون علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نوبت اول (دی ۹۵) در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان بصورتpdf قابل دانلود می باشد.   ۱- اگر بخواهيم مثل دانشمندان كار كنيم، چه مراحلي را بايد پشت سر بگذاريم؟ ۲- برای آن که مانند دانشمندان فکر کنیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ …

ادامه نوشته »

امتحان بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر – بهمن ماه

امتحان درس بنویسیم پایه سوم ابتدایی مستمر (بهمن ماه۹۵)در دو صفحه بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد زﯾﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را از آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ؟ اﻟﻒ) رﯾﺰﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻮي       ب) ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪه    ج) ﺳﻬﺎم ﺧﯿﺎم   …

ادامه نوشته »