خانه / متوسطه دوم / پایه دهم

پایه دهم

نمونه سوالات پایه دهم

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان قابل دانلود می باشد. ﺗَـﺮْﺟِﻢِ اﻟﮑَﻠِﻤﺘﻴﻦِ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗَﺤﺘَﻬﻤﺎ ﺧﻂﱞ (ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮش ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ) ۱) ﺣﻴﱠـﺮَتْ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةُ اﻟﻨﺎسَ ﺳﻨﻮاتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔً. ۲) أَﻣَﺮَﻫُﻢ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦَ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت جهت استفادۀ دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺗﺮﺟﻢ ِاﻟﮑﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦِ ﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺧﻂٌّ اﻟف(ﯾَﻧﮭَﺑونَ أﻣواﻟَﻧﺎ………….            ب(اﻟدﱠﻻﻓﯾنُ ﺗَﺻﻔُر ُ ﮐَﺎﻹﻧﺳﺎنِ ……….. ۲- …

ادامه نوشته »