خانه / متوسطه دوم (صفحه 3)

متوسطه دوم

نمونه سوالات پایه های متوسطه دوم

سوالات نهایی درس فیزیک دورۀ پیش دانشگاهی – رشته ریاضی فیزیک

سوالات نهایی درس فیزیک دورۀ پیش دانشگاهی – رشته ریاضی فیزیک (همراه با پاسخ نامه) در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ۱- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کرده و در پاسخ برگ بنویسید.   الف)  نیروهای کنش و واکنش …

ادامه نوشته »

آزمون جغرافیا دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی پایان ترم دوم – خرداد

آزمون جغرافیا دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی پایان ترم دوم – خرداد در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد(رایگان) ۱- تهیه کدام نقشه در زمرۀ فعالیت های نقشه کشی قرار میگیرد؟ الف) نقشه برداری دریایی                 ب) نقشه رداری …

ادامه نوشته »

امتحان جغرافیای دورۀ پیش دانشگاهی ترم دوم – ادبیات و علوم انسانی

امتحان جغرافیای دورۀ پیش دانشگاهی ترم دوم – ادبیات و علوم انسانی در دو صفحه برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود و استفاده می باشد(رایگان) درجاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: الف) در نقشه های توپوگرافی دره ها و آبراهه ها در روی منحنی به شکل عدد…………. دیده می شود. ب)بهرین …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه

نمونه آزمون درس عربی دهم کتاب مشترک – نیم سال دوم خرداد ماه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان قابل دانلود می باشد. ﺗَـﺮْﺟِﻢِ اﻟﮑَﻠِﻤﺘﻴﻦِ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗَﺤﺘَﻬﻤﺎ ﺧﻂﱞ (ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ زﻳﺮش ﺧﻂ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ) ۱) ﺣﻴﱠـﺮَتْ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮةُ اﻟﻨﺎسَ ﺳﻨﻮاتٍ ﻃﻮﻳﻠﺔً. ۲) أَﻣَﺮَﻫُﻢ ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦَ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت

دانلود نمونه آزمون درس عربی مشترک پایه دهم – درس شش و هفت جهت استفادۀ دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز در دو صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱ ﺗﺮﺟﻢ ِاﻟﮑﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦِ ﺗﺤﺘﻬﻤﺎ ﺧﻂٌّ اﻟف(ﯾَﻧﮭَﺑونَ أﻣواﻟَﻧﺎ………….            ب(اﻟدﱠﻻﻓﯾنُ ﺗَﺻﻔُر ُ ﮐَﺎﻹﻧﺳﺎنِ ……….. ۲- …

ادامه نوشته »

نمونه امتحان شیمی ۴ سال چهارم – رشتۀ تجربی و ریاضی

نمونه امتحان شیمی۴سال چهارم رشتۀ تجربی و ریاضی (نوبت اول دیماه)همراه با پاسخنامه درسه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی قابل دریافت می باشد ۱-عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف)واکنش(پتاسیم-لیتیم)با آب شدیدتراز واکنش سدیم با آب صورت می گیرد. ب)از نظر تئوری برای افزایش مقدار …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول – دیماه

آزمون شیمی پیش دانشگاهی پایان ترم اول (دیماه) همراه با پاسخنامه درهشت صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdfآمادۀ دانلود میباشد. ۱- در عبارتهای زیر جاهای خالیرابا نوشتن کلمه یا کلمات مناسب کامل کنید. الف)فرایندها بر در صنعت، در فشارهای ………. انجام می شود. ب)طبق نظریه ی …

ادامه نوشته »

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه دیماه – ریاضی فیزیک و تجربی

آزمون شیمی ۴ وآزمایشگاه رشتۀ ریاضی فیزیک و تجربی ( نوبت اول دیماه) همراه با پاسخنامه در چهار صفحه برای استفادۀ دانش آموزان و همکاران گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) واﮐﻨﺶ (ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ – ﻟﯿﺘﯿﻢ) ﺑﺎ آب، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از واﮐﻨﺶ ﺳﺪﯾﻢ …

ادامه نوشته »

آزمون نهایی مفاهیم وروشهای آماری ۲ خرداد – حسابداری

آزمون نهایی درس مفاهیم وروشهای آماری ۲ رشتۀ حسابداری بازرگانی (خرداد۹۵)همراه با پاسخ نامه در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdfقابل دانلود می باشد. ۱-تعریف پیشامد را بنویسید؟ ۲-نوعی رابطه کمی و بین متغیر هارا…………….. گویند. ۳-دقیق ترین و کم دقت ترین روش رسم خط روند …

ادامه نوشته »