خانه / متوسطه اول / پایه هشتم

پایه هشتم

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان نوبت دوم – خرداد ماه

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان نوبت دوم – خرداد ماه در سه صفحه و در قالبpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ اﻟﻒ) ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ودر واﮐﻨﺶ ﻣﺼﺮف …

ادامه نوشته »

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان )

آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم خرداد ( رایگان ) در دو صفحه و در قالب پی دی اف برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دریافت می باشد.   ۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﻟﻒ)ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ …

ادامه نوشته »

دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم

دانلود نمونه آزمون علوم تجربی کلاس هشتم – پایان ترم دوم  (رایگان) در دو صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت است. ۱-ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﻟﻒ(ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ……………….                   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد

نمونه آزمون درس علوم تجربی کلاس هشتم پایان ترم دوم – خرداد (همراه با پاسخنامه ) در سه صفحه و بصورتpdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﻟﻒ)ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده ودر …

ادامه نوشته »

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ﮔزﯾﻧه درﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ١-ﺗﻌﺎون ﺑه زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ………………….٠/۵ﻧﻣره اﻟف: ﻣﺣﺑت، ھﻣدﻟﯽ، ھدﯾﮫ دادن        ب:ﻏذاﺧوردن، درس ﺧواﻧدن، ﻣﺳوﻟﯾت ج:ﻗﺎﻧون، دوﻟت، …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ١ ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد: هُما وَجَدَتامِفتاحَهُما مَن سَأَلَ ،عَلِمَ هذَاشاعِرُ، ایرانیُ اَلعالِمُ بِلا عَمَل کَالشَجَرِ بِلا ثَمَر      

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت استفادۀ همکاران عزیز و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﮥُ اﻟﻌﯿﺶِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراةِ.)۵/. ب) اﻟﺴّﮑﻮتُ ذَﻫﺐٌ واﻟﮑﻼمُ ﻓِﻀّﮥٌ.)۵/. ج) ﯾﺪُ اﷲِ ﻣﻊَ اﻟﺠﻤﺎﻋﮥِ.)۵/. د) ﻧﺤﻦُ ﻧَﻌﯿﺶُ ﻣﻊَ اﻻﻧﺴﺎنِ.)۷۵/. ه) اﻟﻌﻠﻢُ …

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱ – ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ۱) انّ اﻟﻠّﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿّﮥ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟمیة ۲) ﻫﻮ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺤﻘﯿﺒﮥ و …

ادامه نوشته »