/* */ بایگانی‌ها پایه هشتم - pandfa
خانه / متوسطه اول / پایه هشتم

پایه هشتم

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

اجتماعی هشتم

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ﮔزﯾﻧه درﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ١-ﺗﻌﺎون ﺑه زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ………………….٠/۵ﻧﻣره اﻟف: ﻣﺣﺑت، ھﻣدﻟﯽ، ھدﯾﮫ دادن        ب:ﻏذاﺧوردن، درس ﺧواﻧدن، ﻣﺳوﻟﯾت ج:ﻗﺎﻧون، دوﻟت، …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

عربی هشتم

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ١ ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد: هُما وَجَدَتامِفتاحَهُما مَن سَأَلَ ،عَلِمَ هذَاشاعِرُ، ایرانیُ اَلعالِمُ بِلا عَمَل کَالشَجَرِ بِلا ثَمَر      

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

عربی هشتم

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت استفادۀ همکاران عزیز و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﮥُ اﻟﻌﯿﺶِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراةِ.)۵/. ب) اﻟﺴّﮑﻮتُ ذَﻫﺐٌ واﻟﮑﻼمُ ﻓِﻀّﮥٌ.)۵/. ج) ﯾﺪُ اﷲِ ﻣﻊَ اﻟﺠﻤﺎﻋﮥِ.)۵/. د) ﻧﺤﻦُ ﻧَﻌﯿﺶُ ﻣﻊَ اﻻﻧﺴﺎنِ.)۷۵/. ه) اﻟﻌﻠﻢُ …

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

عربی هشتم

نمونه امتحان درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱ – ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ۱) انّ اﻟﻠّﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿّﮥ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟمیة ۲) ﻫﻮ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺤﻘﯿﺒﮥ و …

ادامه نوشته »

ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

فارسی هشتم

نمونه ازمون درس فارسی پایه هشتم نوبت اول (دیماه) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ- در ﺟﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(دل ، ﻋﻨﻮان ، ﻣﺤﺘﻮا، وا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﯿﻦ) – اي ﻧﺎم ﻧﮑﻮي ِ ﺗﻮ …

ادامه نوشته »
/* */