/* */ بایگانی‌ها پایه هفتم - pandfa
خانه / متوسطه اول / پایه هفتم

پایه هفتم

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

علوم هفتم

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دانلود می باشد. ١-ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﭘر ﮐﻧﯾد الف: ﺳﺎﺧت ﻣوﺑﺎﯾل و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻧﻣوﻧه ھﺎﯾﯽ از ﺗﺑدﯾل ……. ﺑه ………. اﺳت. ب:اﺗﺎﻧول در …

ادامه نوشته »

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

اجتماعی هفتم

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول (دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdfقابل دریافت می باشد اﻟف:ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ رااﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ۱-ازﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل ﺣﻔﺎظت اززﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎﭼﯾﺳت؟ اﻟف)ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ازﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧد   ج)واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣوﺟودات زﻧده ﺑه ﯾﮑدﯾﮕر   ب)ﺣﻖ ﺣﯾﺎت   د)ھﻣه ی ﻣوارد ۲-ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

عربی هفتم

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ: ﻋ َﺪاوةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﲑٌ ﻣِﻦ ﺻﺪاﻗَﺔُ اﳉﺎﻫﻞِ إذا ﻣَﻠﮏ اﻷراذِلُ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

عربی هفتم

نمونه آزمون درس  عربی پایه هفتم نوبت اول(دیماه ۵) در دو صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ١-ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎﻧه زﯾر را ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﯾد. ١. ادب ُ اﻟﻣَرء ِ ﺧَﯾرٌ ﻣِن ذَھَﺑِه. ٢. آﻓﺔ اﻟﻌِﻠمِ اﻟﻧِﺳﯾﺎنُ. ٣. رُبﱠ ﮐَﻼمُ ﮐَﺎﻟﺣُﺳﺎمُ. ۴. ﯾَد ﷲِ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

عربی هفتم

نمونه آزمون درس عربی پایه ی هفتم نیم سال اول(دی ماه ۹۵)در سه صفحه به صورت pdf برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دانلود می باشد. ۱- ﻓﻘﻂ واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﻋَﺪاوَةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﯿﺮٌ ﻣِﻦ ﺻَﺪاﻗَﺔِ اﻟﺠﺎھِﻞ ِ               …

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هفتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

عربی هفتم

نمونه امتحان درس عربی پایه هفتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دانلود می باشد.                                            ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ …

ادامه نوشته »
/* */