خانه / متوسطه اول / پایه نهم

پایه نهم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

ریاضی نهم

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند، که جهت آمادگی و تقویت دانش آموزان در ۴ صفحه و در قالبpdf جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐدام ﻋدد ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟ الف) ۲۳۲۳۳/.             ب)۱۷۷۷۷۷/.           …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

ریاضی6

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) = (𝐵) = ۴ (۴   …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

ریاضی نهم

(ازفصل ۲)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه و درقالبpdfقابل دانلود می باشد. ۱-ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ. ۲-ﺑﯾن دوﮐﺳر زﯾر ﭼﮭﺎر ﮐﺳر ﺑﻧوﯾﺳﯾد. ۳-اﻋداد زﯾر را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگﻣرﺗب ﮐﻧﯾد. ۴-ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﺳرھﺎی زﯾر ﻣﺗﻧﺎوب ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﺗوم؟ ۵- ﺑﺎ ﺗوﺟه …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

ریاضی نهم

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ١-  واژه ھﺎ وﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده وﺑﺮای ھﺮﻣورد ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ مجموعه :                     …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

ریاضی نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ- ﮐﺪام ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۳۲                  ۱۴/۵۴۵۴۵۴….           …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی ۹۵ – نوبت اول

پیام های آسمانی نهم

نمونه آزمون درس پیام های آسمانی پایه نهم نوبت اول(دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ روﺑﺮو را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : «أﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘُﻠﻮب» …………….. ۲)  ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮرا ﻣﺸﺨﺺ …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه نهم – پایان ترم اول دیماه ۹۵

علوم پایۀ نهم

آزمون درس علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) همراه با پاسخنامه در پنج صفحه در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دانلود می باشد. ۱- ﻧﻘﺶ داﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎج ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻘﺶ ……….. (ﻫﺎگ-ﻫﺎﮔﺪان)در ﺳﺮﺧﺲ اﺳﺖ. ۲-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻠﺴﻠﻪ……… دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ. ۳-ﻋﺎﻣﻞ …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول – آبان ۹۵

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول (آبان ۹۵) که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱- ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻫﺮ ﮐﻤﺎل و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ از ﺧﺎﻟﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ (ص)    ( غ) …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم – آذر ۹۵

پیام های آسمانی نهم

نمونه آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم ازدرس های اول تا سوم بصورت تستی در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. ۱- ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ «اﻧّﻪ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﻬﺮ و ﻣﺎ ﯾﺨﻔﯽ» ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻟﻒ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ.           …

ادامه نوشته »