خانه / متوسطه اول / پایه نهم

پایه نهم

دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم

دانلود نمونه سوالات آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم نوبت دوم (رایگان )در سه صفحه و در قالبpdf آمادۀ دریافت میباشد.    ۱-ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ- ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺸﺎر وارده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ………………ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ب- …

ادامه نوشته »

دانلود آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه

دانلود آزمون درس علوم تجربی کلاس نهم ویژۀ نوبت دوم – خرداد ماه در چهار صفحه و در قالب pdf قابل دریافت می باشد. ﮐﺪام ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺪام ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟ اﻟﻒ) اوﻟﯿﻦ ﻓﻠﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻓﻠﺰ ﻣﺲ اﺳﺖ.                 …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو پایه نهم و دهم سال ۱۳۹۶

نمونه آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو پایه نهم و دهم سال ۱۳۹۶در هفت صفحه همراه با پاسخنامه بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.   ۱- چند دختر دور یک میز نشسته اند.آناهیتا نسبت به بهنوش، هم نفر پنجم از چپ است و هم نفر هشتم از راست. چند دختر دور …

ادامه نوشته »

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم جهت استفادۀ هماران عزیز و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.   ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ۱٫A:How is Hadi helpful?                   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ: ۲٫ a. angry           b.rude       …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند، که جهت آمادگی و تقویت دانش آموزان در ۴ صفحه و در قالبpdf جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐدام ﻋدد ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟ الف) ۲۳۲۳۳/.             ب)۱۷۷۷۷۷/.           …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) = (?) = ۴ (۴   …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

(ازفصل ۲)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه و درقالبpdfقابل دانلود می باشد. ۱-ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ. ۲-ﺑﯾن دوﮐﺳر زﯾر ﭼﮭﺎر ﮐﺳر ﺑﻧوﯾﺳﯾد. ۳-اﻋداد زﯾر را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگﻣرﺗب ﮐﻧﯾد. ۴-ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﺳرھﺎی زﯾر ﻣﺗﻧﺎوب ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﺗوم؟ ۵- ﺑﺎ ﺗوﺟه …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ١-  واژه ھﺎ وﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده وﺑﺮای ھﺮﻣورد ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ مجموعه :                     …

ادامه نوشته »