خانه / متوسطه اول / پایه نهم (صفحه 2)

پایه نهم

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ- ﮐﺪام ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۳۲                  ۱۴/۵۴۵۴۵۴….           …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی ۹۵ – نوبت اول

نمونه آزمون درس پیام های آسمانی پایه نهم نوبت اول(دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ روﺑﺮو را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : «أﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘُﻠﻮب» …………….. ۲)  ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮرا ﻣﺸﺨﺺ …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی پایه نهم – پایان ترم اول دیماه ۹۵

آزمون درس علوم تجربی پایه نهم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) همراه با پاسخنامه در پنج صفحه در قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دانلود می باشد. ۱- ﻧﻘﺶ داﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪار ﮐﺎج ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻘﺶ ……….. (ﻫﺎگ-ﻫﺎﮔﺪان)در ﺳﺮﺧﺲ اﺳﺖ. ۲-ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻠﺴﻠﻪ……… دﯾﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ دارﻧﺪ. ۳-ﻋﺎﻣﻞ …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول – آبان ۹۵

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم درس اول (آبان ۹۵) که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ۱- ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ) ﻫﺮ ﮐﻤﺎل و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دارﻧﺪ از ﺧﺎﻟﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ (ص)    ( غ) …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم – آذر ۹۵

نمونه آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم ازدرس های اول تا سوم بصورت تستی در قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دریافت می باشد. ۱- ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ «اﻧّﻪ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺠﻬﺮ و ﻣﺎ ﯾﺨﻔﯽ» ﮐﺪام اﺳﺖ؟ اﻟﻒ) ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ.           …

ادامه نوشته »

سوالات امتحانی پایه نهم درس عربی – نوبت اول

نمونه سوالات امتحانی پایه نهم درس عربی نوبت اول(دیماه ۹۵) برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و بصورت pdf قابل دریافت می باشد. أ.ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: ۱( کَتبَ اَلتلامیذَ صَحیفةَ جَداریة و رَسَمَوا فَیها عَلاماتَ اَلمَرور ۲)النَجا رَ مَاصَنع جَداراَ ,َ بََل …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات امتحان علوم نهم – نوبت اول دیماه ۹۵

نمونه سوالات امتحان درس علوم تجربی پایه نهم نوبت اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی آمادۀ دریافت می باشد. ۱)ﮔزﯾﻧه  ﻣﻧﺎﺳب را ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ١/۵ ﻧﻣره اﻟف- ﮐدام دو ﻋﻧﺻر زﯾر ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ ﮔروه ﻗرار …

ادامه نوشته »

آزمون علوم تجربی نهم همراه باپاسخنامه – نوبت اول

دانلود نمونه آزمون درس علوم تجربی پایه نهم همراه باپاسخنامه (نوبت اول دیماه ۹۵)همراه با پاسخنامه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در پنج صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد. ۱-ﮐﺪام ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮي و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟ (اﮐﺴﯿﮋن و …

ادامه نوشته »

امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه – نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه نهم  نوبت اول(دیماه) که بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دو صفحه قابل دانلود می باشد. ۱- ﮐﺪام ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺼﺮي و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟ (اﮐﺴﯿﮋن و آرﮔﻮن) ۲- اوزون ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدي …

ادامه نوشته »