/* */ بایگانی‌ها متوسطه اول - صفحه 2 از 14 - pandfa
خانه / متوسطه اول (صفحه 2)

متوسطه اول

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

عربی هشتم

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ١ ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد: هُما وَجَدَتامِفتاحَهُما مَن سَأَلَ ،عَلِمَ هذَاشاعِرُ، ایرانیُ اَلعالِمُ بِلا عَمَل کَالشَجَرِ بِلا ثَمَر      

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

عربی هشتم

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت استفادۀ همکاران عزیز و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﮥُ اﻟﻌﯿﺶِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراةِ.)۵/. ب) اﻟﺴّﮑﻮتُ ذَﻫﺐٌ واﻟﮑﻼمُ ﻓِﻀّﮥٌ.)۵/. ج) ﯾﺪُ اﷲِ ﻣﻊَ اﻟﺠﻤﺎﻋﮥِ.)۵/. د) ﻧﺤﻦُ ﻧَﻌﯿﺶُ ﻣﻊَ اﻻﻧﺴﺎنِ.)۷۵/. ه) اﻟﻌﻠﻢُ …

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

عربی هشتم

نمونه امتحان درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱ – ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ۱) انّ اﻟﻠّﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿّﮥ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟمیة ۲) ﻫﻮ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺤﻘﯿﺒﮥ و …

ادامه نوشته »

ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

فارسی هشتم

نمونه ازمون درس فارسی پایه هشتم نوبت اول (دیماه) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ- در ﺟﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(دل ، ﻋﻨﻮان ، ﻣﺤﺘﻮا، وا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﯿﻦ) – اي ﻧﺎم ﻧﮑﻮي ِ ﺗﻮ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

عربی هفتم

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ: ﻋ َﺪاوةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﲑٌ ﻣِﻦ ﺻﺪاﻗَﺔُ اﳉﺎﻫﻞِ إذا ﻣَﻠﮏ اﻷراذِلُ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

عربی هفتم

نمونه آزمون درس  عربی پایه هفتم نوبت اول(دیماه ۵) در دو صفحه ودر قالبpdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ١-ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﯾﻣﺎﻧه زﯾر را ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻧﯾد. ١. ادب ُ اﻟﻣَرء ِ ﺧَﯾرٌ ﻣِن ذَھَﺑِه. ٢. آﻓﺔ اﻟﻌِﻠمِ اﻟﻧِﺳﯾﺎنُ. ٣. رُبﱠ ﮐَﻼمُ ﮐَﺎﻟﺣُﺳﺎمُ. ۴. ﯾَد ﷲِ …

ادامه نوشته »

آزمون پیامهای آسمانی پایه نهم دی ۹۵ – نوبت اول

پیام های آسمانی نهم

نمونه آزمون درس پیام های آسمانی پایه نهم نوبت اول(دیماه ۹۵) در دو صفحه ودر قالب pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱- ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ روﺑﺮو را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : «أﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘُﻠﻮب» …………….. ۲)  ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎي زﯾﺮرا ﻣﺸﺨﺺ …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون عربی نوبت اول پایه هفتم – دیماه ۹۵

عربی هفتم

نمونه آزمون درس عربی پایه ی هفتم نیم سال اول(دی ماه ۹۵)در سه صفحه به صورت pdf برای استفادۀ شما سروران گرامی قابل دانلود می باشد. ۱- ﻓﻘﻂ واژه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﻋَﺪاوَةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﯿﺮٌ ﻣِﻦ ﺻَﺪاﻗَﺔِ اﻟﺠﺎھِﻞ ِ               …

ادامه نوشته »
/* */