خانه / متوسطه اول (صفحه 2)

متوسطه اول

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم

آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم ( رایگان ) – تستی پایان ترم دوم جهت استفادۀ هماران عزیز و دانش آموزان گرامی در سه صفحه و در قالبpdf قابل دریافت می باشد.   ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ۱٫A:How is Hadi helpful?                   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم

نمونه آزمون درس زبان انگلیسی کلاس نهم – تستی ویژه پایان ترم دوم جهت استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در ۵ صفحه و در قالب pdf قابل دانلود می باشد. ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ: ۲٫ a. angry           b.rude       …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات تستی درس هدیه های آسمانی پایه هفتم – درس ۱ تا ۸

نمونه سوالات تستی درس هدیه های آسمانی پایه هفتم – درس ۱ تا ۸ که برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز در شش صفحه و بصورتPDF قابل دریافت می باشد. ۱- خداوند برای محافظت از انسانها چه کسانی را گماره است؟ الف) پیامبران  ب)فرشتگان   ج) انسانها   …

ادامه نوشته »

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند

نمونه آزمون درس ریاضی پایه نهم – میان ترم نوبت دوم اسفند، که جهت آمادگی و تقویت دانش آموزان در ۴ صفحه و در قالبpdf جهت استفادۀ شما عزیزان قابل دانلود می باشد. ۱-ﮐدام ﻋدد ﮔوﯾﺎ ﻧﯾﺳت؟ الف) ۲۳۲۳۳/.             ب)۱۷۷۷۷۷/.           …

ادامه نوشته »

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم

آزمون ریاضی پایه نهم نوبت اول فصل های اول – دوم – سوم در سه صفحه و بصورت pdf برای استفادۀ شما عزیزان قابل دریافت می باشد. ۱- اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد اول زوج ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۱۰ را B ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ﮐﺪام راﺑﻄﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ۱) = (?) = ۴ (۴   …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم مستمر نوبت اول – فصل ۲

(ازفصل ۲)برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در دوصفحه و درقالبpdfقابل دانلود می باشد. ۱-ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﮔﻮﯾﺎ را ﺑﺎ ذﮐﺮﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ. ۲-ﺑﯾن دوﮐﺳر زﯾر ﭼﮭﺎر ﮐﺳر ﺑﻧوﯾﺳﯾد. ۳-اﻋداد زﯾر را از ﮐوﭼﮏ ﺑه ﺑزرگﻣرﺗب ﮐﻧﯾد. ۴-ﺑﺎ ذﮐر دﻟﯾل ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﺳرھﺎی زﯾر ﻣﺗﻧﺎوب ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﺧﺗوم؟ ۵- ﺑﺎ ﺗوﺟه …

ادامه نوشته »

امتحان علوم پایه هفتم – مستمر نوبت اول

نمونه امتحان درس علوم تجربی پایه هفتم مستمر نوبت اول (آذرماه) در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی در قالبpdf قابل دانلود می باشد. ١-ﺟﺎھﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﭘر ﮐﻧﯾد الف: ﺳﺎﺧت ﻣوﺑﺎﯾل و ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻧﻣوﻧه ھﺎﯾﯽ از ﺗﺑدﯾل ……. ﺑه ………. اﺳت. ب:اﺗﺎﻧول در …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس ریاضی پایه نهم نوبت اول دیماه ۹۵ در دو صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دانلود می باشد. ١-  واژه ھﺎ وﻣﻔﺎھﯿﻢ زﯾﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده وﺑﺮای ھﺮﻣورد ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ مجموعه :                     …

ادامه نوشته »

امتحان اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس اجتماعی پایه هشتم پایان ترم اول  (دیماه ۹۵)در ۴صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی بصورت pdf قابل دریافت می باشد. ﮔزﯾﻧه درﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ١-ﺗﻌﺎون ﺑه زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻧﯽ ………………….٠/۵ﻧﻣره اﻟف: ﻣﺣﺑت، ھﻣدﻟﯽ، ھدﯾﮫ دادن        ب:ﻏذاﺧوردن، درس ﺧواﻧدن، ﻣﺳوﻟﯾت ج:ﻗﺎﻧون، دوﻟت، …

ادامه نوشته »