خانه / متوسطه اول (صفحه 3)

متوسطه اول

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان اجتماعی پایه هفتم نوبت اول (دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdfقابل دریافت می باشد اﻟف:ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ رااﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد. ۱-ازﻣﮭﻣﺗرﯾن دﻻﯾل ﺣﻔﺎظت اززﯾﺳﺗﮕﺎه ھﺎﭼﯾﺳت؟ اﻟف)ﺳﭘﺎﺳﮕذاری ازﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧد   ج)واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣوﺟودات زﻧده ﺑه ﯾﮑدﯾﮕر   ب)ﺣﻖ ﺣﯾﺎت   د)ھﻣه ی ﻣوارد ۲-ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣﻠﯽ …

ادامه نوشته »

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول – دیماه ۹۵

امتحان ریاضی پایه نهم نوبت اول ( دیماه ۹۵)در سه صفحه برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی بصورتpdf قابل دریافت می باشد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﻒ- ﮐﺪام ﻋﺪد ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ؟ ۳۲                  ۱۴/۵۴۵۴۵۴….           …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه آزمون درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) بصورت pdf برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز در یک صفحه قابل دریافت می باشد. ١ ﻋﺑﺎرت ھﺎی زﯾر را ﺗرﺟﻣه ﮐﻧﯾد: هُما وَجَدَتامِفتاحَهُما مَن سَأَلَ ،عَلِمَ هذَاشاعِرُ، ایرانیُ اَلعالِمُ بِلا عَمَل کَالشَجَرِ بِلا ثَمَر      

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول – دی ماه

نمونه امتحان عربی پایه هشتم نوبت اول (دی ماه۹۵) در دو صفحه وبصورت pdf جهت استفادۀ همکاران عزیز و دانش آوزان گرامی قابل دریافت می باشد. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ: اﻟﻒ) ﺳﻼﻣﮥُ اﻟﻌﯿﺶِ ﻓﯽ اﻟﻤُﺪاراةِ.)۵/. ب) اﻟﺴّﮑﻮتُ ذَﻫﺐٌ واﻟﮑﻼمُ ﻓِﻀّﮥٌ.)۵/. ج) ﯾﺪُ اﷲِ ﻣﻊَ اﻟﺠﻤﺎﻋﮥِ.)۵/. د) ﻧﺤﻦُ ﻧَﻌﯿﺶُ ﻣﻊَ اﻻﻧﺴﺎنِ.)۷۵/. ه) اﻟﻌﻠﻢُ …

ادامه نوشته »

امتحان عربی پایه هشتم پایان ترم اول – دیماه ۹۵

نمونه امتحان درس عربی پایه هشتم پایان ترم اول (دیماه ۹۵) در دو صفحه و در قالب pdf برای استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز قابل دانلود می باشد. ۱ – ﻣﻌﻨﺎي ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ۱) انّ اﻟﻠّﻐﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿّﮥ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟمیة ۲) ﻫﻮ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺤﻘﯿﺒﮥ و …

ادامه نوشته »

ازمون فارسی پایه هشتم نوبت اول – دیماه

نمونه ازمون درس فارسی پایه هشتم نوبت اول (دیماه) جهت استفادۀ همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز بصورpdf در دو صفحه قابل دریافت می باشد. اﻟﻒ- در ﺟﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت داده ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(دل ، ﻋﻨﻮان ، ﻣﺤﺘﻮا، وا ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﯿﻦ) – اي ﻧﺎم ﻧﮑﻮي ِ ﺗﻮ …

ادامه نوشته »

آزمون عربی پایه هفتم نوبت دوم – خرداد ۹۶

نمونه آزمون درس عربی پایه هفتم نوبت دوم (خرداد ۹۶)همراه با پاسخنام در چهار صفحه برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان عزیز بصورت pdf قابل دانلود می باشد.   ۱-ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ی زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ: ﻋ َﺪاوةُ اﻟﻌﺎﻗِﻞِ ﺧَﲑٌ ﻣِﻦ ﺻﺪاﻗَﺔُ اﳉﺎﻫﻞِ إذا ﻣَﻠﮏ اﻷراذِلُ …

ادامه نوشته »