خانه / ابتدایی / پایه پنجم / نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی …

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی …

نمونه آزمون جامع پایه پنجم ابتدایی – هدیه فارسی اجتماعی … برای استفادۀ همکاران و دانش آموزان گرامی برای آمادگی بیشتر در سه صفحه و بصورتpdf قابل دریافت می باشد.

آزمون جامع

ﺳﻮاﻻت درس ﻫﺪﯾﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ

۱ ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺰء ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ؟
اﻟﻒ)ﮔﻔﺘﺎر زﯾﺒﺎ       ب) ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ     ج) ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎري          د) ﻧﺎ اﻣﯿﺪي

۲ ﮐﺪام ﺳﻮره از ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ؟
اﻟﻒ) رﻋﺪ           ب) ﻧﺠﻢ               ج) ﻟﯿﻞ                  د) ﺟﻤﻌﻪ

 ﺳﻮاﻻت درس ﻓﺎرﺳﯽ 

۱- «ﺗﮏ درﺧﺖ ﻧﺎرون ﺷﺪ رﻧﮓ رﻧﮓ » ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺖ ؟

الف)بهار             ب)تابستان             ج )پاییز               د)زمستان

۲-  ﮐﺪام واژه از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟

اﻟﻒ)دل ﮔﯿﺮ         ب) ﻏﻤﮕﯿﻦ              ج) ﺑﺰرگ             د)تنها

 ﺳﻮاﻻت درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 

۱- ﻋﻠﯽ در ﮐﻼس آن ﻗﺪر آرام ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.او ﭼﻪ اﺻﻠﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﻟﻒ) ﻣﻮدب ﺑﻮدن                                  ب) ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اداﻣﻪ ي ﺻﺤﺒﺖ

ج) ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮف زدن                د) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *