خانه / ابتدایی / پایه پنجم / ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – تقارن و زاویه

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – تقارن و زاویه

ارزشیابی مستمر ریاضی پایه پنجم ابتدایی – (تقارن و زاویه) که برای استفادۀ همکاران ودانش آموزان گرامی در دو صفحه و بصورتdf قابل دانلود می باشد.

ریاضی ))

۱- نسبت ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوي اﻟﺴﺎﻗﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻘﺎرن ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟

۲- اﻧﺪازه ي ﯾﮑﯽ از زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﯽ ۵۴ درﺟﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ دو زاوﯾﻪ ي دﯾﮕﺮ ۴ ﺑﻪ ۲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازه ي دو زاوﯾﻪ ي دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

۳- ﻓﺮزﻧﺪم!!! ﻧﺴﺒﺖ زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ۳ ، ۳و ۴ اﺳﺖ. اﻧﺪازه ي ﻫﺮ ﯾﮏ از زاوﯾﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻧﻮع آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

۴- ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

– درﻫﺮ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع، ﻗﻄﺮﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ………… ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

– ﻣﺠﻤﻮع زاوﯾﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ …………… درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

   – ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زاوﯾﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، …………….. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

درباره ی mahdi

همچنین ببینید

پیک آدینه - جلد

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم

نمونه پیک آدینه ویژه پایه پنجم ابتدایی – فارسی ریاضی علوم واجتماعی جهت کار در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *